Goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Ethiek van bedrijfscultuur, leiderschap en arbeidsrelaties

Auteur(s): Tom van den Belt
Publicatie: november 2018
Prijs: € 28,50
Taal: Nederlands

Bedrijfscultuur is het belangrijkste aspect van goed werkgeverschap.
Op de voet gevolgd door arbeidsrelaties. Over deze twee aspecten gaat dit boek.
De bedrijfscultuur, de werksfeer, de onderlinge omgang heeft grote invloed op welzijn, betrokkenheid en prestaties van werknemers.
Wat als werknemers lijden onder slechte arbeidsverhoudingen, bang zijn voor hun manager of gepest worden door collega’s? Is een goede bedrijfscultuur uitsluitend de verantwoordelijkheid van de werkgever of vormen werkgever en werknemer die samen? Een goede, ethische bedrijfscultuur is van groot belang en vergt een bedrijfsbrede dialoog over wat het goede is en hoe werkgever en werknemer samen inhoud kunnen geven aan een gemeenschappelijke cultuur.

Ethicisms and their risks: 150 new cartoons about ethics at work

Auteur(s): Muel Kaptein
Publicatie: juni 2018
Prijs: Free download
Taal: Engels

Cartoons are a powerful tool for reflection on ethics in the workplace. This book contains 150 new cartoons. Each cartoon refers to a view about ethics (an ethicism) and its risk. The cartoons can be used to address ethical issues at work in a visual and humoristic way. Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity at the Rotterdam School of Management, Erasmus University. He is also partner at KPMG where he helps organizations in developing and auditing their ethics.

Download for free

Ondernemen zonder corruptie. Normenkader, management en praktijkervaringen

Auteur(s): Onder redactie van: mr. M.J. van Woerden (eindredacteur), mr. M. Jurgens, prof.dr. S.P. Kaptein, mr. J.T.C. Leliveld
Publicatie: oktober 2013
Prijs: € 40,--

Ondernemen zonder corruptie is geschreven voor iedereen die een taak heeft in het voorkomen en bestrijden van corruptie: praktijkprofessionals en bestuurders die werkzaam zijn voor internationaal opererende ondernemingen in Nederland. Met nawoord van prof. dr. Arnold Heertje.

De kernboodschap is dat het loont om te investeren in preventie van corruptie mits dit niet beperkt blijft tot de bekende mooie woorden. Het boek bevat ter inleiding een overzicht van actuele wet- en regelgeving. Hierin komen ook de implicaties van toezicht, handhaving en reikwijdte van belangrijke ontwikkelingen in het buitenland aan de orde, met bijzondere aandacht voor de Nederlandse anti-corruptiebepalingen, de Bribery Act in het Verenigd Koninkrijk en de Foreign Corrupt Practices Act in de Verenigde Staten van Amerika.

De visie van betrokken maatschappelijke organisaties (International Chamber of Commerce, Transparency International en De Nederlandsche Bank) wordt vervolgens belicht. Aansluitend wordt het management aan de hand van aansprekende voorbeelden en praktijksituaties handvatten geboden voor het treffen van passende maatregelen ter voorkoming van betrokkenheid bij corruptie en omkoping. Dit is niet alleen een kwestie van ‘good governance’ binnen de eigen bedrijfsorganisatie.

De eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen reikt immers verder en strekt zich tevens uit tot toetsing van derde partijen, waaronder zakenpartners, joint-ventures en externe medewerkers.

Het boek maakt duidelijk waarom anti-corruptie geen ruimte laat voor een vrijblijvende aanpak. Wie zich onvoldoende inspant of zich zelfs te buiten gaat aan ‘window dressing’ betaalt daarvoor vroeg of laat een hoge prijs.

Deze speciale uitgave is een uitstekende investering in een gezonde en duurzame bedrijfsvoering.

Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen. 52 bespiegelingen over ethiek op het werk.

Auteur(s): Muel Kaptein
Publicatie: november 2011
Prijs: € 22,50
Taal: Nederlands

Waarom gaan oprechte en gewetensvolle medewerkers soms toch over de schreef? Waardoor ontsporen integere en intelligente bestuurders? Wat zorgt ervoor dat welwillende organisaties ineens hun klanten, werknemers en aandeelhouders om de tuin leiden?
De sociale psychologie heeft verrassende antwoorden op deze intrigerende, actuele vragen. Aan de hand van wetenschappelijke experimenten en aansprekende praktijkvoorbeelden beschrijft Muel Kaptein waarom goede mensen soms verkeerde dingen doen.
Maar ook hoe mensen boven zichzelf uit kunnen stijgen. Hij laat zien waarom fraudeurs zonnebrillen dragen, een scheve schaats juist goed is, te veel regels tot vlegels leiden en handenwassende collegas verdacht zijn.
Kaptein waarschuwt voor het continue en sluipende gevaar van DSB, ofwel de doof-, stom- en blindheid voor ethisch onzuivere acties en keuzes. Hiertoe introduceert hij het tjellen. Deze eigen ver taling van challenge gaat om elkaar uitdagen en om het bevragen van veronderstellingen, standpunten en werkwijzen; open, constructief en prikkelend ” zowel op de werkvloer, in de bestuurskamer als buiten de organisatie.

Eerlijk scoren. De professionele balans tussen target en integriteit

Auteur(s): Margreeth Kloppenburg en Jaco van der Schoor
Publicatie: november 2010
Prijs: € 24,90
Taal: Nederlands

Het dilemma tussen geld en geweten levert voor veel professionals dagelijks kleine en grote vragen op. Hoe eerlijk is het als je van je manager drie uur voor een klant moet noteren, terwijl je de klus in tien minuten hebt geklaard? Wat vind je ervan als een klant grote korting bedingt door te onderhandelen, terwijl een ander structureel te veel betaalt voor dezelfde dienstverlening? En wat doe je als een klant je iets vraagt wat je misschien niet helemaal beheerst, terwijl je de opdracht goed kunt gebruiken om je target te halen?

Eerlijk scoren! is het eerste boek dat inzicht geeft in de spagaat waarin veel professionals zich bevinden: de targets van hun organisatie en hun eigen integriteit. Het laat zien hoe je slimmer en gezonder kunt omgaan met dagelijkse dilemma?s. Margreeth Kloppenburg en Jaco van der Schoor beschrijven op een treffende manier hoe je als gedreven professional het allerbeste kunt doen voor je klant, zonder je zorgen te hoeven maken over je target. Omdat je erop durft te vertrouwen dat je op eerlijke wijze heel goed geld kunt verdienen. Het goede doen voor je klant betaalt zich namelijk altijd uit!

Eerlijk scoren helpt managers en professionals om de liefde voor het vak weer groter te laten worden dan de liefde voor het geld.? – Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar Organisatiekunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Human resources in ethisch perspectief, De HR-professie in de maatschappelijk verantwoorde organisatie

Auteur(s): André Nijhof en Hans Wesseling (red.)
Publicatie: juni 2010
Prijs: € 33,75 (excl. verzendkosten)

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

De reeks Management in de Samenleving behandelt thema’s op het gebied van bedrijfsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en integriteitszorg. Daarbij is het doel om bestuurders en managers zowel theoretische verdieping te bieden als praktische ondersteuning. De reeks wordt uitgegeven in samenwerking met het European Institute for Business Ethics van Nyenrode Business Universiteit.

Human Resources-professionals voeren hun werk uit in een praktijk die gekenmerkt wordt door tegenstrijdige verwachtingen, onduidelijke verantwoordelijkheden en dilemma’s. Vaak blijven deze impliciet. Dit boek beoogt deze expliciet te maken door de spanningsvelden te benoemen en de normatieve grondslagen te verkennen. Het gaat daarbij onder meer om specifieke HR-beleidsthema’s, zoals mensenrechten en het diversiteitvraagstuk. Ook gaat het om de instrumenten waarmee HR-professionals een bijdrage kunnen leveren aan een integere en maatschappelijk verantwoorde organisatie. Denk daarbij onder meer aan de mogelijkheden en beperkingen van assessments, training en outplacement.

De aanleiding voor het schrijven van dit boek is dat er op het kruispunt van HRM en bedrijfsethiek erg weinig voor de praktijk relevant materiaal te vinden is.

Ook het onderwijs en managementcursussen bieden op dit gebied niet veel aan. Dit boek beoogt die leemte weg te nemen. Het is samengesteld uit bijdragen die een breed scala van onderwerpen belichten. De problematiek is echter zo rijk en veelomvattend, dat het een illusie zou zijn te denken dat hiermee het laatste woord gesproken is. Dat is ook niet de bedoeling van dit boek. In plaats daarvan beoogt het de reflectie te stimuleren op vragen die samenhangen met het werkveld van HR-professionals.

Het is een boek geworden dat mensen uit diverse disciplines in staat stelt om zich te oriënteren op de specifieke wijze waarop men binnen Human Resources in aanraking komt met ethische vraagstukken. Het is geschreven zowel voor mensen uit de praktijk als voor studenten.

Bedrijfsethiek, een goede zaak

Auteur(s): Ronald Jeurissen
Publicatie: januari 2009
Prijs: € 38,75
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Een ‘goede onderneming’ staat vandaag de dag niet alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan met belanghebbenden over de wederzijdse verwachtingen. De overheid helpt een handje met ‘inspirerend en stimulerend’ beleid. Ondertussen wordt de samenleving complexer en stellen globalisering en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek ons telkens voor nieuwe dilemma’s.

‘Bedrijfsethiek: een goede zaak’ beschrijft en analyseert deze ontwikkelingen vanuit een moreel perspectief. Aan de hand van uitgebreide casuïstiek komen strategieën en instrumenten aan de orde waarmee ondernemingen de morele kwaliteit van hun besluitvorming kunnen verbeteren, zoals integriteitstraining en sociale en ethische doorlichting. Het boek biedt een fundamenteel kader om de recente ontwikkelingen op het gebied van integriteitsmanagement en maatschappelijk verantwoord ondernemen te begrijpen en er zelf mee aan de slag te gaan.

In 2002 won Bedrijfsethiek: een goede zaak de J.J.F. van den Bergh Prijs, voor het beste boek binnen de toegepaste gedragswetenschap. De jury schreef:
“Door de prettige schrijfstijl en door illustratie van herkenbare situatieschetsen is het boek, ondanks de weerbarstige materie, zeer leesbaar. Bedrijfsethiek: een goede zaak is onder andere een aanrader voor iedere ondernemer die, zoals een goede ondernemer betaamt, bij tijd en wijle doet aan zelfreflectie en reflectie op het handelen van de onderneming. Dit type boek dient eigenlijk in de bibliotheek van elk zichzelf en de maatschappij respecterend bedrijf te worden opgenomen.”

Goed werkgeverschap in internationaal perspectief onder de vlag van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Auteur(s): Erik Jan van Dalen
Publicatie: december 2006
Prijs: € 22,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Goed werkgeverschap is méér dan een juridische term. Goed werkgeverschap is gericht op constructieve arbeidsrelaties, persoonlijke groei van medewerkers en ontwikkeling van de organisatie. Goed werkgeverschap legt intenties vast in zakelijke afspraken en levert resultaten voor werknemer en werkgever.
In dit boek wordt het goed werkgeverschap in zestien landen vergeleken vanuit het perspectief van sociaal-culturele, politieke en economische factoren.
Het betreft alle EU-landen vóór de EU-uitbreiding per 1 mei 2004, aangevuld met Noorwegen. In Nederland is het begrip goed werkgeverschap behoorlijk goed ingeburgerd, maar in andere landen vinden vergelijkbare HRM-initiatieven plaats onder de vlag van het concept Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate social responsibility). Beoordelen we de inhoud van de praktijken van goed werkgeverschap, dan zijn er flinke verschillen tussen de landen. In die verscheidenheid zit de inspiratie voor de lezer.
In de bijlagen staan systematische beschrijvingen van de resultaten per land. Daarnaast zijn vijf praktijkvoorbeelden opgenomen van organisaties met goed werkgeverschap in andere landen. De auteur vergelijkt de buitenlandse voorbeeldorganisaties met Nederlandse praktijkvoorbeelden.
Het geheel van landenvergelijking en praktijkvoorbeelden leidt tot suggesties voor beleidsvorming in Nederlandse organisaties. Dit boek stimuleert de lezer de eigen werkpraktijk te verrijken met ideeën uit het buitenland.

Bedrijfsgevallen. Morele beslissingen van ondernemingen

Auteur(s): Wim Dubbink, Henk van Luijk (red.)
Publicatie: december 2006
Prijs: € 39,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Aandacht voor de morele kanten van het ondernemen heeft in de bedrijfsethiek vaak vorm gekregen in casusbeschrijvingen, de reconstructie van ‘bedrijfsgevallen’ waarin ondernemers en hun medewerkers zich geplaatst zagen voor ingrijpende morele keuzen en beslissingen. Wat was er precies aan de hand? Hoe is het probleem ontstaan? Wie waren erbij betrokken? Welke beginselen en welke belangen speelden een rol? Welke beslissing is uiteindelijk genomen, en valt die te billijken? Een goede casusanalyse is niet alleen onthullend, maar ook verhelderend en richtingwijzend.

Inmiddels is het vakgebied van de bedrijfsethiek sterk uitgebreid, theoretisch en ook praktisch. Bedrijfsethici zoeken aansluiting bij verwante vakgebieden, zoals economie, recht, psychologie en politieke wetenschappen, en bij inzichten uit de algemene en fundamentele ethiek die verder en dieper gaan dan het vlak van de markt alleen. Daarnaast heeft de praktische aandacht zich verbreed tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ontwikkeling van gedragscodes en integriteitsmanagement binnen de onderneming. Casusanalyse blijft echter steeds een uitgelezen manier om sensibiliteit te ontwikkelen voor de morele kanten van ondernemingsactiviteiten en vaardigheid in de omgang daarmee.

In dit boek worden elf recente bedrijfsgevallen uit Nederland en België gereconstrueerd, waaronder de omstreden oliereserves van Shell, de sideletters van Ahold, de ondergang van het spraaktechnologiebedrijf Lernout en Hauspie in Vlaanderen, de promotiemeisjes van Heineken in Cambodja en de bouwfraude in Nederland. Elk voorval wordt door twee of meer deskundigen van commentaar voorzien, vanuit diverse gezichtspunten. Aan beschrijving en commentaar gaan vier korte inleidende hoofdstukken vooraf, over ontwikkelingen binnen de bedrijfsethiek en over thema’s die daarbij aandacht vragen.

Bedrijfsgevallen is bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs en de scholing in de bedrijfsethiek, maar ook als handreiking voor wie zelfstandig een weg zoekt in het complexe gebied van markt en moraliteit. Voor gevorderden in het vakgebied biedt het boek een overzicht van recente en een uitzicht op noodzakelijke ontwikkelingen.

 

Verantwoord gedrag op de werkvloer. Het effectief implementeren van bedrijfscodes en ethische programma’s

Auteur(s): Verkerk M.J., Leerssen F.M.L.
Publicatie: februari 2005
Prijs: € 17,50
Taal: Nederlands

Bestel nu online rechtstreeks via de uitgever

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een gedragscode of een ethisch programma. Dat is mooi, maar daarmee is nog niets gezegd over de je ervoor dat de medewerkers van een bedrijf zich eigenaar voelen van een ethisch programma?

In Verantwoord gedrag op de werkvloer analyseren Maarten Verkerk en Frank Leerssen de verschillende problemen die bij het implementeren van gedragscodes en ethische programma’s kunnen optreden. Ook geven ze antwoord op de vraag welke organisatiestructuur, organisatiecultuur en stijl van leidinggeven nodig zijn om te komen tot verantwoord gedrag op de werkvloer. Ter illustratie wordt de implementatie van een gedragscode in een technische organisatie beschreven.

De sleutel tot verantwoord gedrag op de werkvloer blijkt gelegen te zijn in participatieve processen en structuren. Er bestaat een complexe dynamiek tussen de participatie van medewerkers, het vertrouwen dat medewerkers en management in elkaar hebben en de effectiviteit van een gedragscode of ethisch programma. Met behulp van de reeds bestaande literatuur over dit onderwerp en gesteund door bevindingen uit de praktijk formuleren Verkerk en Leerssen een strategie om te komen tot een optimale implementatie van gedragscodes en ethische programma’s.