MVO systemen

Meest recente berichten op het gebied van MVO-systemen:

Voor Nederlandse bedrijven zijn met name de volgende MVO (management) systemen en certificeringen van belang:

B Corps

B Corps™ werken, naast het behalen van winst, aan een meer inclusieve en duurzame economie. Of, zoals B Corp het zegt using business as a force for good™. Gecertificeerde B Corps voldoen aan de hoogst geverifieerde standaarden. De B Corp movement groeit in rap tempo, op dit moment bestaan bijna 4.000 B Corps in 74 landen. B Corporation is een keurmerk dat sinds 2006 wordt uitgegeven door de Amerikaanse non-profitorganisatie B Lab, die niet het product, maar de gehele bedrijfsvoering beoordeelt. Sinds 2015 kunnen ook Europese bedrijven zich laten certificeren. Wil een organisatie in aanmerking komen voor een B Corp-certificaat, moet het laten zien dat het naast winst ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt heeft. B Corp-bedrijven beloven in hun statuten deze punten te behartigen. Er wordt beoordeeld op vijf kernpunten: duurzaamheid, arbeidsrechten, transparantie, klanten en de (lokale) gemeenschap. Meer informatie

ISO 26000

iso26000logoISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En helpt bij het structureel invoeren van MVO.

De richtlijn is tot stand gekomen in een breed internationaal draagvlak van verschillende belangengroepen. De ISO 26000 bouwt onder andere voort op de OESO richtlijnen voor multinationals, de VN Global Compact, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk. Ook geniet de ISO 26000 de steun van het Global Reporting Initiative (GRI). De richtlijn biedt als het ware een complete kapstok bij het verankeren van MVO in de bedrijfsvoering van een organisatie. De ISO 26000 is opgebouwd uit zeven MVO kernthema’s, met daaronder een totaal van 37 onderwerpen (“issues”). Daaromheen zijn zeven algemeen geldende principes van kracht. De richtlijn stelt de betrokkenheid van stakeholders centraal.

Logo_NEN_ISO26000_mvo_zelfverklaringOp 2 november 2011 heeft NEN aanvullend de “Handleiding Zelfverklaring ISO 26000” gelanceerd (de NPR 9026). Deze handleiding biedt een structuur voor het uitbrengen van een zelfverklaring, gebaseerd op een zelfonderzoek aan de hand van een vragenlijst met 40 vragen. Op deze wijze kan een organisatie aan haar stakeholders duidelijk maken dat ze de principes en richtlijnen van de ISO 26000 toepast. De verklaring wordt op het ”publicatieforum’ gepubliceerd.

Klik hier voor een overzicht van ondernemingen met een Zelfverklaring.

 

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren.

De MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is samengesteld op basis van principes zoals verwoord in de internationale richtlijnen voor sustainability (de ISO 26000), stakeholdermanagement (AA1000) en indicatoren en rapportage (GRI). De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is. ISO 26000 is geen managementsysteem standaard, deze is niet bedoeld of geschikt voor certificatie doeleinden. De MVO Prestatieladder, Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm is wel geschikt voor certificatie.

Klik hier voor een actueel overzicht van gecertificeerde bedrijven.

CO2 Prestatieladder

co2plDe CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen.

Klik hier voor een actueel overzicht van gecertificeerde bedrijven.