Het duurzaamheidsvirus van de PvdA

Vier PvdA-bewindspersonen op sleutelposities voor duurzaamheid: een uitgelezen kans om het debat over duurzaamheid een extra impuls te geven op het duurzaamheidsfestival afgelopen zaterdag. Minister Cramer: ‘Duurzaamheid moet een beweging worden. Je moet mensen praktische handelsperspectieven bieden en niet alleen wetten over ze uitstorten. ... lees meer

Koopman en dominee samen op stap

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken, die zich over de grens ‘minister for foreign trade’ mag noemen, heeft de traditionele handelsmissies afgeschaft. Ze heten voortaan ‘economische missies’, omdat ze veel verder reiken dan de vertrouwde exportpromotie. Importmogelijkheden uit het gastland, investeringskansen voor groot- en kleinbedrijf en moderne Nederlandpromotie komen voortaan aan bod. ... lees meer

Brief aan Tweede Kamer over Actieplan implementatie buitenlandse mensenrechtenstrategie

Op 5 november 2007 presenteerde ik u de notitie Ã??Naar een menswaardig bestaan – een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleidÃ?? (Kamerstuk 2007-2008, 31 263, nr. 1). Graag bied ik u, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, het actieplan aan voor implementatie van de mensenrechtenstrategie, zoals door de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken verzocht in haar brief van 8 januari 2008 met kenmerk 08-buza-B-001. Door middel van deze brief geef ik tevens uitvoering aan de motie van het lid Van Dam c.s. (Kamerstuk 2007-2008, 31 200 V, nr. 37). De minister van Buitenlandse Zaken, M. J. M. Verhagen ... lees meer

Laat klant weten wat hij koopt

Hoe weet de consument of zijn kleding niet door kinderhanden of op een milieuonvriendelijke manier is gemaakt? Moet een consument het recht krijgen om na te vragen hoe een product tot stand is gekomen? ChristenUnie en PvdA zien daar wel wat in, maar het CDA is tegen. ... lees meer

Tweede Kamer pleit voor een minder vrijblijvende aanpak van MVO

Op 6 maart jl. vond algemeen overleg plaats tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Heemskerk over de kabinetsvisie op MVO. Daarin bepleitte de Kamer een minder vrijblijvende aanpak van MVO op het gebied van de naleving van internationale verdragen. En het accent moet de komende periode liggen op een meer sectorale benadering en maatwerk. Ook was er steun voor betere consumentenvoorlichting en meer kansen voor koplopers. De staatssecretaris heeft toegezegd een brief op te stellen over de relatie tussen MVO en corporate governance. ... lees meer

FNV reactie op MVO nota staatssecretaris Heemskerk

Staatssecretaris Heemskerk heeft zijn opvattingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar de tweede kamer gestuurd. Donderdag 6 maart vind er een algemeen overleg plaats over dit onderwerp met de vaste comissie voor economische zaken. Heemskerk heeft zijn notitie de titel meegegeven “Inspireren, innoveren, integreren”. De FNV is blij met een aantal ontwikkelingen maar vind dat het allemaal wel wat ambitieuzer en wat minder vrijblijvend mag. ... lees meer

MVO Platform vindt Kabinetsvisie MVO te vrijblijvend: ‘Verplicht bedrijven tot naleving van internationale sociale- en milieunormen’

De Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2008-2011 stelt zeer teleur. Het kabinet geeft een veel te rooskleurig beeld van wat er is bereikt op het gebied van MVO. Bedrijven worden niet verplicht om internationaal afgesproken mensen- en arbeidsrechten en milieunormen ook in het buitenland na te leven. Het MVO Platform acht voor een effectief MVO beleid onder meer noodzakelijk: gericht onderzoek naar de grote sociale- en milieuproblemen in de toeleverings- en handelsketens van bedrijfssectoren, een actieve informatieplicht én het strafbaar maken van schending van internationale arbeids- en milieunormen door bedrijven. ... lees meer