Voor de zomer bent u geïnformeerd over de uitgangspunten die zijn vastgelegd voor sociale criteria voor duurzaam inkopen (TK 2007-2008, 30196 nr. 33) en op 14 november jl. bent u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot het dossier duurzaam inkopen (2008-2009, 30 196, nr. 44). Deze uitgangspunten worden op dit moment uitgewerkt. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft in genoemde brieven aangegeven u na afronding te informeren over de exacte
invulling van deze criteria.

De criteria voor duurzaam inkopen sluiten aan bij de kabinetsvisie op MVO. De overheid zal in haar inkoopbeleid uitgedragen dat ze ernaar streeft geen producten af te nemen waar de fundamentele arbeidsnormen zijn of worden geschonden bij de vervaardiging van deze producten. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar afschaffing van kinderarbeid en het afschaffen van dwangarbeid en slavernij. Met het stellen van sociale criteria bereikt de inkopende overheid dat productiebedrijven en toeleveranciers in de keten worden beïnvloed voor zover mogelijk en in schakels van de keten waar daarvoor aanleiding is. Het is aan alle betrokken overheden zelf om de financiële consequenties te dragen van duurzaam inkopen. Het verkrijgen van een lage inkoopprijs voor natuursteen mag uiteraard in geen geval reden zijn voor het tolereren van kinderarbeid. Een grote kostenstijging als gevolg van duurzaam inkopen van natuursteen wordt evenwel niet verwacht.

Aanvullend noem ik u ook het verbeterprogramma voor natuursteen van het Initiatief voor Duurzame Handel (IDH). De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft in oktober 2008 het startsein voor dit initiatief gegeven. In het IDH gaan bedrijven en maatschappelijke organisaties de komende jaren concrete verbeteringen realiseren op het gebied van duurzaamheid in internationale productie- en handelsketens, zoals soja, hout, cacao én natuursteen. Het verbeterprogramma voor natuursteen moet concrete verbeteringen realiseren in de winning en verwerking van natuursteen op sociaal, ecologisch en economisch terrein.

Met de stappen die de overheid zet op het terrein van duurzaam inkopen en de eigen initiatieven van de natuursteenbranche, wordt naar de mening van het kabinet concreet invulling gegeven aan de motie Gesthuizen.