Innovatieve ondernemers willen delen

Nieuwe ondernemers richten zich niet langer alleen op hun eigen bedrijf. Zij kiezen voor delen, ruilen en creëren. Het bedrijf van de toekomst werkt aan beleving en een community rond zijn product of dienst. Verbinden wordt daarmee van steeds grotere waarde, zowel sociaal als economisch. Juist door deze netwerkbenadering ontstaan de nieuwe, duurzame bedrijven die klaar zijn voor de toekomst. ... lees meer

Website maakt meten van duurzaamheid makkelijker

Een snelle vergelijking tussen verschillende manieren om duurzaamheid te beoordelen. Dat biedt de website www.metenvanduurzaamheid.nl. De site is onlangs gelanceerd door LEI Wageningen UR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De website brengt de 25 belangrijkste initiatieven om duurzaamheid te meten bij elkaar. Bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties kunnen er gebruik van maken. ... lees meer

Multinationals aansprakelijk voor schade aan mens en milieu in het buitenland

Het Amerikaanse Supreme Court moet binnenkort beslissen over een aansprakelijkheidszaak tegen olieconcern Shell naar aanleiding van de beweerdelijke betrokkenheid van het concern bij mensenrechten- schendingen gepleegd tegen Nigeriaanse milieuactivisten in de jaren ’90. EÃÃ??n van de vragen in deze zaak is of soortgelijke zaken ook voor rechters in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland (thuisbasis van Shell), ingesteld kunnen worden. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord in het onderzoek van Liesbeth Enneking (Universiteit Utrecht) naar de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht bij het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... lees meer

Consument verdwaalt in keurmerkenwoud

In Nederland bestaan ongeveer 100 keurmerken op het gebied van milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel. De gemiddelde Nederlander denkt echter dat het er maar 9 zijn. Dit blijkt uit onderzoek onder duizend consumenten, dat voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau TNS NIPO. Consumenten willen wel meer weten over keurmerken. Bij voorkeur krijgen ze deze informatie direct op de winkelvloer of anders via internet. ... lees meer

Biodiversiteit komt op de agenda bij bedrijven

De verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit wordt meer en meer een onderdeel van het bedrijfsleven. Bedrijven raken betrokken bij natuurbescherming en betalen vaker mee aan natuurbeheer in de buurt van hun productielocaties. Bij het verduurzamen van de productie speelt het onderwerp biodiversiteit nog vooral bij de directie. Op hun duurzaamheidsagenda krijgt het aandacht, maar bedrijven weten de voornemens op de werkvloer nog weinig handen en voeten te geven. Dat blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR. ... lees meer

Een derde van het MKB wil investeren in duurzame energie

Al enige jaren heerst het idee dat investeren in duurzame energie nagenoeg rendabel is. Onderzoek van Panteia/EIM laat zien dat er binnen het MKB serieuze interesse is om te investeren in duurzame energie, in het bijzonder in zonne-energie. Een derde van het MKB wil namelijk in de komende 3 jaar investeren in duurzame energie. Driekwart van deze groep ondernemers wil dat vooral doen in zonnecollectoren. ... lees meer

Duurzaamheid in agroketen vaak meer door ondernemers gedreven dan door markt

Innovaties, om duurzaamheid door de keten heen te ontwikkelen en versterken, kunnen heel verschillend zijn en komen ook op verschillende manieren tot stand. Samenwerken en leren zijn in het innovatieproces belangrijk. Overheden kunnen initiatieven op het gebied van duurzame ketenconcepten bevorderen door onderzoek en procesbegeleiding. Dat zijn enkele conclusies uit een project dat het LEI, PPO, beiden onderdeel van Wageningen UR, samen met Syntens Innovatiecentrum in 2011 hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. ... lees meer

Scriptieprijs Bedrijfsethiek gaat nieuwe ronde in!

Jaarlijks looft het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland de NBN-Rabobank Scriptieprijs uit aan de schrijver/schrijfster van de beste afstudeerscriptie die bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid als hoofdonderwerp heeft. Ook kunnen scripties worden ingediend waarbij bedrijfsethiek een belangrijke invalshoek is binnen een bredere probleemstelling. Met de scriptieprijs wil het NBN studenten stimuleren om te richten op bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen en de implementatie daarvan in de strategieontwikkeling en bedrijfsvoering van ondernemingen. Voor zowel master- als bachelor-scripties is er een prijs van € 1.500,- beschikbaar. De prijs wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank. ... lees meer

Oratie MVO-initiatieven beter meetbaar maken

In internationaal verband worden de regels voor burgers en ondernemingen beheerst door een smeltkroes van overheidsregulering en door private partijen opgestelde regels. Deze private regulering wordt steeds belangrijker en kent bovendien vele verschillende verschijningsvormen. Het is hoog tijd om te bezien of deze vorm van regulering effectief is (of effectiever dan overheidsregulering), aldus prof.mr M.W. Scheltema in zijn oratie Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Hij aanvaardt hiermee op vrijdag 17 februari 2012 het ambt van hoogleraar Enforcement issues in private law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ... lees meer