Vanochtend tekenden 55 bedrijven, hun brancheorganisaties VGT, Modint en INretail, Solidaridad, UNICEF Nederland, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting VIER VOETERS, de vakbonden FNV en CNV en de Rijksoverheid het convenant Duurzame Kleding & Textiel. Het is het eerste van een aantal IMVO convenanten dat internationale ketens helpt verduurzamen. De deelnemende bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan een derde van de omzet (€ 3,5 miljard) op de Nederlandse markt. Met het convenant bundelt een brede coalitie hun krachten. De doelstelling is dat in 2018 minstens de helft en in 2020 80%, van de Nederlandse kleding- en textielsector zal meedoen. Nederland is het eerste land dat op deze manier aan de slag gaat om de kleding- en textielsector te verduurzamen.

Afgesproken is om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan: bescherming tegen discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid, het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, het realiseren van een leefbaar loon, veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers, vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen, het voorkomen van dierenleed, minder gebruik van water, energie en chemicaliën en minder chemisch afval en afvalwater. Voor Nederlandse consumenten zal het aanbod kleding en textiel gaandeweg eerlijker en duurzamer worden, ook voor consumenten die daar niet specifiek op letten. Bij steeds meer winkels zal de consument een goed antwoord kunnen krijgen op zijn vragen over eerlijke en duurzame kleding en textiel.

Keten

Tijdens de ondertekening in Nieuwspoort, bleek dat nooit eerder zoveel samenwerkings-bereidheid in de sector werd bereikt. Een kleurrijke keten van T-shirts stond hiervoor symbool, waarbij minister Ploumen als starthandeling en medeondertekenaar deze keten verbond.

Samenwerking

De deelnemers gaan samen aan duurzaamheidsdoelen werken die zij individueel niet of moeilijk kunnen realiseren. De bedrijven maken jaarlijks een plan van aanpak met concrete doelen. Aan de basis hiervan ligt een onderzoek naar problemen en risico’s bij hun eigen leveranciers en in hun eigen keten. Een onafhankelijk secretariaat, dat bij de SER wordt ondergebracht, beoordeelt deze verbeterplannen op kwaliteit en ambitie. Vakbonden en maatschappelijke organisaties die meedoen aan het convenant, bieden ondersteuning met hun kennis en expertise en betrekken lokale partners bij de uitvoering van de plannen. De overheid wil met overheden in productielanden afspraken maken over bijvoorbeeld versterking van hun arbeidsinspectie. De overheid spant zich ook in om het convenant samen met vergelijkbare buitenlandse initiatieven op te schalen naar een Europese aanpak.

Openheid

De convenantpartijen maken ieder jaar een verslag van de activiteiten in het kader van het convenant en van de geboekte resultaten. Vanaf het derde jaar treden de individuele deelnemende bedrijven hiermee afzonderlijk naar buiten.

Eerste convenant over internationaal MVO

In het advies IMVO-convenanten bepleit de SER dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te sluiten met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. De totstandkoming maar ook het bewaken van de uitvoering van dit convenant, wordt gefaciliteerd door de SER. Het convenant Duurzame Kleding & textiel is de eerste van een aantal IMVO- convenanten. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken.

Meer informatie

Foto: COPYRIGHT DIRK HOL