Tweede Kamer pleit voor een minder vrijblijvende aanpak van MVO

Op 6 maart jl. vond algemeen overleg plaats tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Heemskerk over de kabinetsvisie op MVO. Daarin bepleitte de Kamer een minder vrijblijvende aanpak van MVO op het gebied van de naleving van internationale verdragen. En het accent moet de komende periode liggen op een meer sectorale benadering en maatwerk. Ook was er steun voor betere consumentenvoorlichting en meer kansen voor koplopers. De staatssecretaris heeft toegezegd een brief op te stellen over de relatie tussen MVO en corporate governance. ... lees meer

FNV reactie op MVO nota staatssecretaris Heemskerk

Staatssecretaris Heemskerk heeft zijn opvattingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naar de tweede kamer gestuurd. Donderdag 6 maart vind er een algemeen overleg plaats over dit onderwerp met de vaste comissie voor economische zaken. Heemskerk heeft zijn notitie de titel meegegeven “Inspireren, innoveren, integreren”. De FNV is blij met een aantal ontwikkelingen maar vind dat het allemaal wel wat ambitieuzer en wat minder vrijblijvend mag. ... lees meer

MVO Platform vindt Kabinetsvisie MVO te vrijblijvend: ‘Verplicht bedrijven tot naleving van internationale sociale- en milieunormen’

De Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 2008-2011 stelt zeer teleur. Het kabinet geeft een veel te rooskleurig beeld van wat er is bereikt op het gebied van MVO. Bedrijven worden niet verplicht om internationaal afgesproken mensen- en arbeidsrechten en milieunormen ook in het buitenland na te leven. Het MVO Platform acht voor een effectief MVO beleid onder meer noodzakelijk: gericht onderzoek naar de grote sociale- en milieuproblemen in de toeleverings- en handelsketens van bedrijfssectoren, een actieve informatieplicht én het strafbaar maken van schending van internationale arbeids- en milieunormen door bedrijven. ... lees meer

Kamerbrief inzake aanvullende informatie Indonesiebeleid

In vervolg op het Algemeen Overleg met de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer op 31 januari jl. ontvangt u hierbij, zoals toegezegd, de informatie betreffende de nog openstaande vragen. De vragen ten aanzien van het Comprehensive Partnership en duurzaamheid als criterium binnen economische programma’s en individuele subsidieprogramma’s op Indonesië zijn tijdens het VAO van 13 februari jl. beantwoord. Tevens gaan wij in deze brief in op de moties van het lid Van Gennip cs. (Kamerstuk 26049, nrs. 62 en 63). De minister van Buitenlandse Zaken, De minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Drs. M.J.M. Verhagen Drs. A.G. Koenders ... lees meer

Wientjes: Duurzaamheid uitdaging voor het kabinet

Duurzaamheid mag niet in enge zin worden uitgelegd. Een ‘milieuparadijs’ met onvoldoende voedsel, scholing en werk, is niet duurzaam. Duurzaamheid betekent dus ook economische groei. Die belast in opkomende economieën het milieu, maar groei stoppen is geen oplossing. Ook in de westerse geïndustrialiseerde wereld is groei noodzakelijk, om de vergrijzing en nieuwe duurzaamheidtechnologie te betalen. In ons duurzaamheidakkoord met het kabinet staat dat Nederland langs innovatieve weg een bijdrage levert aan de milieuvraagstukken, onder behoud van onze concurrentiepositie. ... lees meer