Het strategisch belang van duurzaamheid

Duurzaamheid heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke opmars gemaakt op de agenda van het bedrijfsleven.

Steeds meer bedrijven zijn zich de afgelopen jaren gaan realiseren dat duurzaamheidsthema’s een enorm strategisch belang hebben, als risico voor de bestaande bedrijfsvoering, of als kans voor nieuwe producten en diensten. Voor het geval dat het nog niet voldoende duidelijk was: milieu- en maatschappelijke risico’s domineren wederom de top 10 in het Global Risk Report 2023 van het World Economic Forum[1].

Met deze realisatie was het niet meer voldoende om duurzaamheid via pro-bono CSR-initiatieven te bedrijven. Duurzaamheid moest in de kern komen, en beïnvloeden welke producten en diensten een bedrijf verkoopt, en hoe het deze produceert en levert. Bedrijven initieerde maatregelen om energie te besparen, gebruik van plastic te verminderen, of circulaire bedrijfsmodellen in de markt te zetten, en meer.

De groeiende focus op duurzaamheid als business thema heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Het elimineren van GHG-emissies voor 2050 is binnen een aantal jaar een breed-gedragen ambitie geworden. Bedrijven zijn kritisch gaan kijken naar het gebruik van verpakkingen. En er zijn samenwerkingen gestart om werkomstandigheden in de waardeketen te verbeteren en mensenrechten te beschermen.

Het is echter ook duidelijk geworden dat, ondanks alle inzet, meer nodig is. Op veel gebieden is er een substantieel gat tussen gestelde doelen en behaalde resultaten. Ook er is een grote variëteit in de kwaliteit en robuustheid van duurzaamheid strategieën ontstaan, met als gevolg een gebrek aan consistentie en vergelijkbaarheid – eerst doordat er geen gedeelde standaarden voorhanden waren, later doordat er een groot aantal verschillende standaarden en rating methodes zijn ontwikkeld.

De vrijblijvendheid voorbij

We staan nu aan de vooravond van een nieuwe fase, die in 2023 gestalte zal krijgen. Deze fase wordt gekenmerkt door de verwachting dat bedrijven verantwoording afleggen. Deze uit zich in een consolidatie van standaarden, striktere voorschriften voor het meten en rapporteren van impact op mens en milieu, en stakeholders die met een steeds kritischere blik kijken naar alles wat bedrijven zeggen en doen op het gebied van duurzaamheid.

Wat dit betekent? Bedrijven worden genoodzaakt om transparant te zijn over de voorgang naar hun doelen. Het wordt makkelijker om bedrijven te vergelijken. En bedrijven met gammele duurzaamheidsclaims zullen sneller op de vingers getikt worden.

In andere woorden, 2023 wordt het jaar van accountability, met vier onderliggende trends.

  1. Duurzaamheidsrapportage wordt volwassen: Duurzaamheidsrapportage is niet nieuw, maar in 2023 komt de lat een stuk hoger te liggen – zowel in de breedte van onderwerpen die behandeld moeten worden als in de robuustheid van de methodologie en informatie die verwacht wordt.
  2. GHG-emissie reductie wordt de standaard: Het aantal bedrijven met net-zero targets is de afgelopen jaren sterk gegroeid, maar een duidelijk effect van deze ambities op emissiereductie blijft tot nog toe uit. In 2023 zal de druk op bedrijven toenemen om met concrete maatregelen voor emissiereductie in de bedrijfsvoering en waardeketen te komen, omdat het geduld van stakeholders en de tijd voor actie opraakt.
  3. Just Transition wordt een strategisch thema: Bedrijven moete in de uitvoering van emissiereductieplannen gaan rekening houden met de effecten op werkgelegenheid en maatschappij. Het alternatief is een chaotisch en uiteindelijk kostbaar transitieproces.
  4. Zero tolerance voor greenwashing: Er wordt steeds kritischer gekeken naar de duurzaamheidsclaims van bedrijven. In 2022 zijn verschillende bedrijven op de vingers getikt, en meer zullen dit jaar volgens, als ze hun duurzaamheidsclaims niet voldoende onderbouwen of uit context plaatsen.

Lees het volledige Simply Sustainable’s 2023 ESG & Sustainability Trend report voor een uitgebreide analyse van hoe duurzaamheid de agenda van bedrijven gaat bepalen in 2023.

 Sytze Dijkstra, Netherlands Country Manager Simply Sustainable

[1] World Economic Forum. Global Risks Rep, ort 2023. January 2023.