Op 13 juli jl. hebben de Europese Commissie en de Europese Dienst voor Extern Optreden (European External Action Service – EEAS) een due diligence handleiding gepubliceerd om EU bedrijven, in overeenstemming met de internationale normen, te helpen dwangarbeid in hun toeleveringsketens en andere zakelijke relaties te bestrijden. De handleiding biedt concrete en praktische adviezen hoe dwangarbeid te identificeren, voorkomen en/of aan te pakken. 

Wereldwijd werken naar schatting 25 miljoen mensen dwangarbeid. Van dit aantal worden 16 miljoen worden uitgebuit in de particuliere sector, 4,8 miljoen mensen worden gedwongen seksueel uitgebuit en 4 miljoen in dwangarbeid opgelegd door de staatsautoriteiten. Vrouwen en meisjes zijn onevenredig getroffen door dwangarbeid. De bestrijding van dwangarbeid is een prioriteit voor de EU.

In overeenstemming met het EU-Handvest van Fundamenteel Rechten, zet de EU zich in voor het uitbannen van alle schendingen van fundamentele beginselen en rechten op het werk, met inbegrip van dwangarbeid, ter bevordering van de bescherming van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde misbruiken, evenals de ratificatie en effectieve implementatie van fundamentele IAO-conventies. Overeenkomstig de EU-Verdragen bevordert de EU de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van: arbeidsrechten, ter wereld. Dit omvat ook een langdurige verbintenis van de EU om “fatsoenlijke werk”.

Verantwoord zakelijk gedrag door Europese bedrijven speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat EU beleid inzake mensenrechten effectief wordt uitgevoerd, ook met betrekking tot arbeid. De Europese Unie zet zich in voor het bevorderen van de implementatie van verantwoord zakelijk gedrag5 in alle productiesectoren en alle niveaus van de toeleveringsketen en de bescherming van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen en -misbruiken, en roept EU-bedrijven op om de mensenrechten, inclusief arbeidsrechten, ongeacht hun locatie, omvang, sector, operationeel context, eigendom en structuur.