Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Krol (50PLUS) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India (ingezonden 15 juli 2013).

1
Bent u bekend met het artikel ‘Onder de veertien? Niet op het veld maar in de klas’ 1) en het
zojuist gepubliceerde rapport ‘A Tale of Two Companies’ 1) van de Landelijke India
Werkgroep en de campagne Stop Kinderarbeid ?2) Wat is uw reactie?
2
Bent u bereid om, aansluitend bij de plannen in de nota ‘Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen loont’, de Nederlandse zaadsector (of breder de bedrijven die in het buitenland
actief zijn met plantaardig uitgangsmateriaal) te kiezen als een van de sectoren waarop een
risicoanalyse volgens het ‘due diligence’ principe van Ruggie wordt toegepast? Zo nee,
waarom niet?
3
Bent u van plan de kwestie van kinderarbeid en lage lonen, inclusief loondiscriminatie van
vrouwen, in de zadensector tijdens uw missie naar India in september a.s. bij uw Indiase
gesprekspartners onder de aandacht te brengen, mede met het oog op het gezamenlijk werken
aan oplossingen? Zo nee, waarom niet?
4
Bent u bereid de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig
uitgangsmateriaal, Plantum, aan te spreken op de uitvoering van hun ‘Plantum statement on
the prevention of child labour’? Bent u eveneens bereid met hen nadere afspraken te maken
over de uitvoering daarvan en de nog ontbrekende publieke rapportage daar over?
5
Bent u voornemens om bij Bejo Zaden, nu zij opnieuw in hun productieketen met
kinderarbeid worden geconfronteerd, en in aansluiting op de uitvoerige eerdere vragen
daarover in 2010 3), nadere informatie in te winnen over hun concrete plannen om dit in de
toekomst te voorkomen?
6
Heeft Bejo Zaden’s joint venture partner Bejo Sheetal zich inderdaad aangesloten bij de Fair
Labor Association, zoals gemeld wordt in antwoorden op andere eerdere vragen, mede op
basis waarvan de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken destijds
concludeerden dat zij er vertrouwen in hadden dat ‘Bejo Zaden op afzienbare termijn tot een
verbetertraject zou komen’? 3) Zo nee, waarom niet?
7
Bent u voornemens zowel Nunhems als Bejo Zaden aan te sporen om werk te maken van het
uitbetalen van ten minste het officiële minimumloon, maar nog beter een leefbaar loon, bij de
boeren die aan hun joint venture partners leveren? Bent u eveneens voornemens om ook de
discriminatie van vrouwen bij de lonen aan de orde te stellen? Bent u bereid de Kamer te
informeren over de resultaten van uw contacten daarover met Nunhems en Bejo zaden?
8
Welke sancties wilt u in het kader van uw nieuwe MVO-beleid inzetten om bedrijven die er
meermalen blijk van geven geen ‘due digence’ beleid in relatie tot de OESO-normen te
voeren, er steviger toe aan te sporen hun IMVO-verplichtingen alsnog na te komen?
9
Wilt u deze vragen beantwoorden ruim voor het algemeen overleg voorzien op 19 september
a.s. over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?.
1) Dagblad Trouw van 29 juni 2013
2) Zie: http://www.indianet.nl/ATaleOfTwoCompanies.html
3) Aanhangsel Handelingen 2009-2010, nr. 3312, en Aanhangsel Handelingen 2010-2011, nr.
338.