Jan Willem Straatsma & Auke Zeilstra (FrieslandCampina) over het Sustainable Dairy Partnership

Langdurige duurzame groei voor huidige en toekomstige generaties staat centraal bij FrieslandCampina. Daarom is FrieslandCampina een van de initiatiefnemers van het Sustainable Dairy Partnership (SDP). Dit is een wereldwijde standaard op het gebied van aantoonbare verduurzaming van zuivelproducten. De methodiek is overeengekomen tussen internationale zuivelproducenten en hun zakelijke afnemers. Het SAI Platform in Brussel is de organisator van deze standaard. Jan Willem Straatsma, Programmamanager Corporate Sustainability, en Auke Zeilstra, Corporate Key Account Director bij FrieslandCampina, leggen uit hoe dit niet alleen duurzaamheid in de keten naar een hoger plan tilt, maar ook goed is voor de business en de melkveehouder.

Het Sustainable Dairy Partnership stimuleert niet alleen in Nederland de duurzaamheid in de keten. Ook in andere regio’s wordt duurzaamheid gestimuleerd

Jan Willem: “Tot voor kort hanteerden zuivelproducenten veelal hun eigen definities, checklijsten en waardeproposities als het ging om duurzaamheid. Daardoor kon je producenten niet echt met elkaar vergelijken. Afnemers willen echter wel vertrouwen hebben in de verduurzaming van zuivelproducten van hun toeleveranciers. Het ontbreken van een standaard betekende ook dat iedere afnemer zijn eigen audits en controles deed, zowel bij de zuivelfabriek als in de melkveehouderij. Dat leverde veel administratieve rompslomp op en kostte veel tijd.”

Eén standaard

“In de werkgroep Zuivel van het Sustainable Agriculture Initiative Platform is FrieslandCampina samen met andere toonaangevende zuivelproducenten en afnemers uit Europa, Australië, Nieuw Zeeland en de VS om de tafel gaan zitten om tot één standaard voor duurzaamheid te komen,” vervolgt Jan Willem. De methodiek bepaalt in hoeverre de zuivelproducent, samen met zijn toeleverende melkveehouders, verduurzaming onder controle heeft en aantoonbaar continu verbetert.

Er worden daarbij vijf niveaus van verduurzaming gehanteerd, zodat zuivelbedrijven die net beginnen met verduurzaming ook kunnen meedoen. Naast het aantoonbare beleid van verduurzaming worden zuivelproducenten samen met de melkveehouders die hen beleveren op elf criteria beoordeeld, zoals biodiversiteit, dierenwelzijn, productkwaliteit en afvalbeheer. Op basis hiervan wordt een totaalscore gegeven op een schaal van 1 tot 5 die aangeeft waar een zuivelproducent staat op het gebied van duurzaamheid. De scores worden door de zuivelproducenten zelf ingevuld, maar kunnen extern worden geaudit.”

Fases in Sustainable Dairy Partnerships

Foqus planet: voorloper en inspiratie

Inspiratie voor de nieuwe standaard werd onder meer gevonden binnen het huidige duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina waarvan Foqus planet een belangrijk onderdeel is. Jan Willem legt uit: “Met Foqus planet worden de duurzaamheidsprestaties van onze ruim 18.000 melkveehouders op bijvoorbeeld biodiversiteit, melkkwaliteit en weidegang in kaart gebracht waardoor we dit snel inzichtelijk kunnen maken voor onze klanten. Focus planet maakt het ook mogelijk om melkveehouders die hierin vooroplopen te belonen met toeslagen op de melkprijs. Hierdoor wordt ook de duurzaamheid geïntensiveerd, wat uiteindelijk het collectief ten goede komt. Hiermee was Foqus Planet een goede voorloper voor het Sustainable Dairy Partnership. De nieuwe methodiek gaat echter veel verder, want deze geldt nu voor de complete keten en kan dus door iedereen worden toegepast.”

Duurzaamheid versnellen

Het Sustainable Dairy Partnership biedt toegevoegde waarde aan alle betrokken partijen, zoals reductie van het aantal audits en controles en de daarmee gepaard gaande tijdsbesteding en administratieve druk,” vult Auke aan. “Die tijd kan nu worden geïnvesteerd in het verder aantoonbaar verbeteren van duurzaamheid, want het Sustainable Dairy Partnership fungeert hiervoor als een belangrijke versneller. De melkveehouder heeft nu een overzicht van binnen de keten afgesproken relevante thema’s en criteria om een integrale verduurzaming door te voeren in zijn bedrijf. De klant heeft nu meteen inzicht in de duurzaamheidsprestaties van zijn leveranciers en hoeft dat niet meer per speler te monitoren. Voor de zuivelproducenten betekent het dat we nu gezamenlijk in het systeem kunnen investeren, wat scheelt in de kosten per deelnemer. Bovendien geldt dat niet deelnemen ook een disqualifier kan zijn, want klanten willen graag weten hoe hun leveranciers presteren qua duurzaamheid. Ten slotte is het voor FrieslandCampina zelf strategisch van belang om mee te doen omdat we hierin vooroplopen – en hiermee het verschil maken bij de klant.”

Sustainable Dairy Partnership Indicatoren

Nieuwe partnerships met klanten

“Het Sustainable Dairy Partnership biedt ook kansen om meerwaarde te creëren,” stelt Auke. “Voor onze klanten wordt het steeds belangrijker om duurzame producten aan te bieden, want daarmee spelen ze in op vragen van de consument, die daarvoor ook best wil betalen. Onze klanten kunnen dat goed gebruiken in hun marketing en daarvoor willen ze ons ook betalen, maar dan moeten wij die duurzaamheid wel transparant kunnen aantonen! Dat is nu precies wat het systeem doet. Op basis daarvan willen onze klanten ook mee investeren en ontstaan nieuwe partnerships. Hierdoor neemt de toegevoegde waarde in de keten toe.”

Verantwoordelijkheid nemen als keten

Jan Willem en Auke hebben hoge verwachtingen van het Sustainable Dairy Partnership, zowel qua duurzaamheid als waardecreatie, ook al is het pas een halfjaar live. Auke: “Als eerste maken we onze eigen medewerkers hiermee bekend zodat ze het actief in de business kunnen gebruiken. Tegelijkertijd wordt FrieslandCampina hiermee op de kaart gezet als voorloper op het gebied van duurzaamheid. Dat kan bij klanten deuren openen die eerder gesloten waren. Ik weet zeker dat dit tot meer business zal leiden, maar het is nog te vroeg om dit nu al exact te kwantificeren.”

Jan Willem: “Wij scoren in het systeem hoog op onder andere biodiversiteit, CO2-reductie, melkkwaliteit en dierenwelzijn. Hiermee onderscheiden we ons. Maar de concurrentie zit uiteraard niet stil en zal zich op die thema’s ook willen verbeteren. En dat is het mooie van het Sustainable Dairy Partnership – we blijven elkaar uitdagen om duurzaamheid verder te intensiveren, waardoor uiteindelijk de gehele bedrijfstak beter wordt. Als collectief kunnen we samen meer realiseren. Ook in een tijd van bijvoorbeeld stikstofdiscussie is het belangrijk dat wij als keten – van melkveehouder tot zuivelverwerker en afnemer – laten zien dat wij hierin onze verantwoordelijkheid nemen.”

Dit interview is eerder gepubliceerd op de website van FrieslandCampina

Share Button