Wie is en wat doet Willem Lageweg?

Willem Lageweg is een boerenzoon uit Hellevoetsluis, gelukkig getrouwd met Marleen en trotse vader van drie kinderen. Na een jarenlange loopbaan bij de Rabobank ben ik sinds ruim 2 jaar directeur van MVO Nederland. Daarnaast ben ik bestuurlijk o.a. actief op het terrein van de multiculturele samenleving en bij Women on Wings, een nieuwe sociale onderneming die zich richt op economische zelfstandigheid van vrouwen in India.

Als je terugkijkt op de ontwikkeling van MVO in Nederland wat valt je dan op?

Bij MVO staat niet meer de of vraag centraal maar de hoe vraag. Het verzet tegen MVO, dat een paar jaar geleden nog merkbaar was, is zo goed als weg. Steeds meer mainstream ondernemers, zeker ook in het MKB, staan open voor MVO. De film van Al Gore en allerlei klimaatrapporten hebben MVO veel meer top of mind gemaakt. Tegelijkertijd moet ik vast stellen dat we met MVO nog maar aan het begin staan. Er zijn nog maar heel weinig bedrijven waar MVO echt verankerd is in alle kernactiviteiten. En zelfs zie je hier en daar helaas ook stagnatie, bijvoorbeeld bij bedrijven waar overname, fusie of aandeelhouders alle aandacht opeisen.

Is MVO nu echt op stoom in Nederland?

MVO is nog maar net begonnen. Je kunt enerzijds spreken van een doorbraak. Anderzijds kan en moet er nog heel veel gebeuren. Om te beginnen is er behoefte aan een inspirerende nationale ambitie die breed wordt onderschreven en vooral ook als zodanig wordt beleefd. Het kabinet heeft goede aanzetten gegeven maar er is meer nodig. Er is behoefte aan een nationale duurzaamheidscoalitie waarin inspirerende leiders uit bedrijfsleven, NGO’s, vakbeweging, wetenschap en overheid de toon en de agenda bepalen. MVO is immers vooral een kwestie van samenwerken. Overal merk ik de behoefte aan inspirerende gezamenlijke doelen. Nederland MVO land nummer 1 zou zo’n doel kunnen zijn. We hebben er voldoende ingrediënten voor.

Die nationale duurzaamheidscoalitie krijgt wat mij betreft drie taken: stimuleren en belonen van MVO koplopers en van aansprekende duurzaamheidsinitiatieven; het toetsen van grote bedrijfs- en overheidsbeslissingen aan duurzaamheid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheid en bedrijfsleven. Ben Verwaaijen zou een goede voorzitter zijn. En erkende deskundigen als Annemarie Rakhorst, Tex Gunning, Ynzo van Zanten, Klaas van Egmond, Louise Vet, Pieter Winsemius en Doekle Terpstra horen er ook in.

Als je terugkijkt naar de rol van MVO Nederland wat vond je dan goed gegaan en wat kon beter?

MVO Nederland heeft MVO in het MKB echt op de kaart gezet. Dat MVO nu in meer dan 30 branches en bij de kamers van koophandel zeer actief wordt opgepakt is mede het gevolg van onze activiteiten. Door samenwerkingsverbanden met dit soort organisaties bereiken we inmiddels meer dan 50.000 MKB bedrijven op regelmatige basis met praktische en branchespecifieke MVO informatie. We beschikken over een fantastische database met veel nuttige en inspirerende praktijkinformatie. Met deze MKB programma’s gaan we de komende jaren zeker door. Daarbij zullen we met name veel aandacht geven aan duurzaam inkopen door bedrijven. Dat is een makkelijke en praktische manier om concreet met MVO aan de slag te gaan.

Onze rol op het gebied van internationale MVO vraagstukken en onze ondersteuning van koplopers heeft in het verleden te weinig aandacht gehad. Maar dat is inmiddels veranderd. Ons internationale programma wordt sterk uitgebreid op terreinen als ketenverantwoordelijkheid, OESO, landenstudies en internationale samenwerking. Daarnaast werken we hard aan een vergaande samenwerking met Samenleving&Bedrijf. En ook voor koplopers hebben we inmiddels een speciaal programma.

Onlangs is een nieuwe kabinetsvisie MVO gepresenteerd. Hierin wordt ook de continuering van MVO Nederland voor enkele jaren voorgesteld. Is dit al concreet besloten en zo ja waar gaat MVO Nederland zich in dit 2de termijn op richten?

Wij zijn zeer blij met de toezegging van het kabinet dat MVO Nederland ook na 2008 door kan en dat wij onze activiteiten zelfs kunnen uitbreiden. Dat is hard nodig want ons enthousiaste team is nog te klein en te kwetsbaar om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen. Momenteel wordt met verschillende ministeries overlegd over de wijze waarop die steun gestalte krijgt. Daarbij gaat het natuurlijk om een uitbreiding van onze basissubsidie, maar de steun vindt soms ook plaats via de tijdelijke detachering van een medewerker, zoals recent met het ministerie van Landbouw is afgesproken.

In de komende periode richten we ons vooral op de uitbouw van onze bestaande programma’s. Het verankeren van MVO in de kernprocessen, duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid zullen daarin belangrijke thema’s zijn. Daarbij blijven we vooral de rol spelen van inspirator, wegwijzer en verbindingsofficier. Wij zijn er niet om individuele bedrijven te begeleiden. Daarvoor zijn inmiddels meer dan voldoende gekwalificeerde MVO bureaus beschikbaar.

Wanneer moet MVO Nederland zich zelf overbodig hebben gemaakt?

MVO Nederland is overbodig wanneer MVO bij alle bedrijven in Nederland een vanzelfsprekende zaak is. Het is aan onze stakeholders uit de wereld van het bedrijfsleven, de NGO’s en de overheid om te bepalen wanneer wij daarin geen taak meer hebben.

Waar staat Nederland over 10 jaar op het gebied van MVO?

Als we echt voor een ambitieuze nationale ambitie durven gaan dan is Nederland over 10 jaar nummer 1 op het gebied van people, planet en profit.

Wil je verder nog iets kwijt?

Ik zou iedereen willen oproepen in haar of zijn eigen organisatie, maar ook privé, nog veel ambitieuzer te worden. De uitdagingen op het gebied van people en planet zijn gigantisch. Maar dat geldt ook voor de kansen. Die worden alsmaar groter. Willen we als Nederland op dit terrein echt een mondiale koploper zijn, dan moeten we die kansen grijpen. Met Obama zeg ik: Yes we can.