Ruim honderdvijftig Nederlandse organisaties hebben een actieagenda opgesteld met toezeggingen over hoe zij gaan bijdragen aan de biodiversiteitsdoelen voor 2030. De actieagenda roept de overheid op om de energie en betrokkenheid vanuit de samenleving te ondersteunen met regelgeving en financiële middelen. Want het stellen van doelen is niet genoeg.

Om biodiversiteitsverlies in Nederland en wereldwijd te stoppen, moeten er tijdens de VN-biodiversiteitstop, die volgende maand start, ambitieuze en bindende doelen worden gesteld. Maar het stellen van doelen is niet genoeg; meer inspanningen, daadkracht en een brede maatschappelijke betrokkenheid zijn vereist. De Nederlandse Actieagenda voor Biodiversiteit vormt een belangrijke bouwsteen om de doelen voor Nederland te halen.

Biodiversiteit leeft in Nederland

De Actieagenda, die IUCN NL op verzoek van het ministerie van LNV samen met Deltaplan Biodiversiteitsherstel en MVO Nederland maakte, laat zien dat biodiversiteit leeft in Nederland. Er zijn in de samenleving veel initiatieven en ambities om in 2030 het biodiversiteitsverlies te stoppen en biodiversiteit te herstellen.

Opvallend is dat ruim de helft van alle toezeggingen is ingediend door bedrijven. Het is goed om te merken dat het Nederlandse bedrijfsleven steeds meer en breder het belang van biodiversiteit erkent voor een gezonde economie en samenleving en streeft naar ‘biodiversiteitswinst’.

Oproep aan overheid

Met de actieagenda roepen wij de overheid op om de energie en betrokkenheid vanuit de samenleving te ondersteunen met regelgeving en financiële middelen. Ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan langetermijn-zekerheid en een overheid die sterke kaders schept en een toekomstvisie biedt. Zonder die zekerheid zullen de doelen niet, of niet snel genoeg gehaald worden.

Henk Simons is senior expert natuurbescherming en – beleid in Nederland en internationaal bij IUCN NL