In de Atlas Natuurlijke Kapitaal worden de ecosysteemdiensten die de natuur ons levert systematisch in kaart gebracht. Deze informatie kan worden gebruikt voor gebiedsontwikkeling met meer natuurlijke oplossingen. Bedrijven kunnen met behulp van deze Atlas het aanwezige ‘natuurlijk kapitaal’ (ecosysteemdiensten) inzetten voor hun bedrijfsvoering, met economische voordelen. De Atlas is op dinsdag 22 september gelanceerd.

Er is een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal beheren en benutten. In 2013 hebben Leon Braat en Kees Hendriks van Alterra daarom een eerste ontwerp voor de Atlas Natuurlijk Kapitaal ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit eerste ontwerp is nu verder uitgewerkt door het RIVM, Deltares, BIJ12, Alterra en LEI. Alterra heeft methoden ontwikkeld om ecosysteemdiensten te karteren en te kwantificeren en een groot aantal kaarten van ecosysteemdiensten vervaardigd die in de Atlas zijn opgenomen. Bijvoorbeeld kaarten van beschikbare biomassa, koolstofvastlegging in de bodem en gewassen, natuurlijke plaagbestrijding en recreatieve waarden.

Wageningen University en het CBS werken in aanvulling hierop aan een systeem van Natural Capital Accounting. “Met dit onderzoek werken we enerzijds aan de wetenschappelijke fundering onder het concept van ecosysteemdiensten, en anderzijds aan sociaal-economische implicaties en toepassingsmogelijkheden,” zegt Lars Hein van Wageningen University. Voorbeelden zijn de betekenis van de natuur voor de gezondheid van mensen en natuurlijke vooroevers bij dijken om de veiligheid te vergroten. Voor het bedrijfsleven worden studies verricht naar duurzame productie- en toepassingsmogelijkheden van natuurlijke grondstoffen.

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is een nationaal initiatief naar aanleiding van de Europese Biodiversiteitstrategie. Doel is om de ecosysteemdiensten in Nederland in beeld te brengen en een systeem van Natural Capital Accounting te ontwikkelen. In de Atlas is informatie opgenomen over het Nederlandse natuurlijk kapitaal en andere kwaliteiten van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan waterberging om overstroming te voorkomen en tegelijkertijd economische initiatieven te ontwikkelen voor bijvoorbeeld recreatie. Of aan de ontwikkeling van groene bedrijventerreinen die niet alleen aantrekkelijker zijn de bedrijven en werknemers maar ook gunstig zijn voor waterberging, klimaatregulering en natuur. Of aan aangepast landbouwbeheer waardoor natuurlijke processen de bodemvruchtbaarheid verbeteren en tegelijk goed zijn voor de drinkwaterkwaliteit en het klimaat door koolstofvastlegging.

Op basis van de inbreng van uiteenlopende organisaties over de betekenis van natuurlijk kapitaal voor de inrichting van de groene ruimte, voor de leefbaarheid van de stad en haar burgers, voor de regulering van het klimaat en voor toepassingen in het bedrijfsleven wordt gewerkt aan een verdere ontwikkeling van de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Meer informatie over de Atlas Natuurlijk Kapitaal is te vinden op de website www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl