Het afgelopen jaar heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het beleid voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe beleidsnota, waarbij het kabinet wil inzetten op een mix van maatregelen om internationaal MVO te bevorderen. Kernelement hiervan is de invoering van een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vraagt de SER om advies over de invulling van deze verplichting.

Het kabinet verwacht van alle bedrijven in Nederland dat ze de OESO-richtlijnen toepassen en zo negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu in het buitenland mitigeren en voorkomen. In oktober 2020 heeft het kabinet een beleidsnota uitgebracht, mede op basis van het SER-advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’. Het kabinet wil inzetten op een doordachte mix van elkaar versterkende maatregelen om internationaal MVO te bevorderen.

Bouwstenen

Het kabinet ziet de invoering van een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting bij voorkeur op Europees niveau. De Europese Commissie presenteert naar verwachting in de zomer haar wetgevende voorstel voor duurzaam ondernemingsbestuur, waarvan een gepaste zorgvuldigheidsverplichting deel zal uitmaken. Met het oog op de beïnvloeding van het Commissievoorstel wil het kabinet bouwstenen voor een verplichting formuleren. Nederland is op deze manier ook optimaal voorbereid op het invoeren van nationale dwingende maatregelen zodra blijkt dat Europa te lang op zich laat wachten. Deze bouwstenen zijn:

  • de reikwijdte van de verplichting
  • de gepaste zorgvuldigheidseisen aan ondernemingen
  • de inrichting van het toezicht en de handhaving
  • de wettelijke, algemene zorgplicht.

Het kabinet vraagt de SER advies te geven over de invulling van een brede gepaste zorgvuldigheidsverplichting. Specifiek over welke varianten van de bouwstenen in onderlinge samenhang het meest doeltreffend en doelmatig zijn met het oog op het bevorderen van internationaal MVO.

Download de adviesaanvraag (pdf)