Organisaties verstrekken doorgaans beperkt informatie in de jaarrekening over de impact van klimaatverandering op hun bedrijfsvoering, blijkt uit onderzoek van PwC. Zowel de samenleving als investeerders hebben echter wel behoefte aan meer informatie over klimaatrisico’s en de financiële impact daarvan. PwC wil hier actief aan bijdragen. Daarom daagt PwC vanaf boekjaar 2022 alle door haar gecontroleerde organisaties uit transparant en duidelijk de impact van klimaatverandering in de jaarrekening toe te lichten.

De oproep van Milieudefensie aan accountantskantoren die vandaag publiekelijk bekend werd, wordt onderschreven door PwC. In 2021 zette PwC hierin al een eerste stap bij een aantal van haar grootste klanten. Dit jaar verbreedt het deze aanpak naar alle gecontroleerde organisaties.

“Van de onderzochte organisaties zien we dat slechts 8% transparant over klimaatrisico’s in de jaarrekening rapporteert. Het doorgronden en doorvertalen van deze risico’s naar de jaarrekening lijkt dus uitdagend. Daarnaast spreken steeds meer organisaties veelbelovende klimaatambities uit, maar worden de financiële consequenties ervan veelal nog niet toegelicht in de jaarrekening. Een stevige en aanjagende rol van onze accountants om dit naar een hoger niveau te brengen is van maatschappelijk belang. De vrijblijvendheid over het doorgronden en doorvertalen van klimaatrisico’s en -ambities moet eraf” zegt Wytse van der Molen, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC.

Met de verscherpte aandacht in de jaarrekeningcontrole hoopt PwC bij te dragen aan het bestendigen en aanjagen van daadwerkelijke acties en prestaties van organisaties op het gebied van klimaat. Want ambities alleen zijn onvoldoende om de klimaatdoelstellingen van Parijs – beperking tot 1,5 graden opwarming – te halen.

“Ook als bedrijven geen klimaatplannen hebben om de risico’s te adresseren of de risico’s nog niet volledig hebben uitgewerkt, is transparantie van belang. Wij gaan dan ook hierover proactief de dialoog aan met het bestuur en raad van commissarissen. Zowel investeerders als de maatschappij zijn hierbij gebaat”, aldus Van der Molen.

Mochten organisaties in het uitzonderlijke geval deze transparantie niet willen geven, maar dit inzicht wel nodig is voor een goed begrip van de financiële positie en resultaten, maakt PwC hiervan melding in de accountantsverklaring.

“Wij zien deze stap als onze rol om samen met onze klanten bij te dragen aan meer transparantie in de transitie naar een duurzame economie”, zegt Van der Molen.