Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017’ vandaag gepubliceerd. Duurzame inzetbaarheid is het centrale thema in deze publicatie. de belangrijkste conclusies daarin zijn:

  • Gemiddeld genomen wil de helft van de organisaties geen extra mensen met een beperking in dienst nemen.
  • 79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete regelingen zijn er niet altijd.
  • 60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk.
  • Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant.
  • Veel werkgevers vinden duurzame inzetbaarheid hun verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen.

Helft organisaties wil geen extra mensen met een beperking in dienst

Tweederde van de organisaties voelt zich (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Het aandeel organisaties dat de komende twee jaar (meer) mensen uit deze doelgroep in dienst wil nemen, is echter beperkt: 11%. De helft van de organisaties wil dit niet. Als reden noemen ze dat er geen geschikte functies zijn (41%), geen nieuwe medewerkers nodig zijn (27%), of er te weinig capaciteit is voor begeleiding en ondersteuning (12%). Veel werkgevers zijn niet bekend met regelingen voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie of no-riskregeling bij ziekte (respectievelijk 29% en 49% kent deze regelingen niet).

Balans arbeid en zorg belangrijk, maar niet altijd maatregelen

79% van de werkgevers vindt het hun verantwoordelijkheid om de combinatie  arbeid en zorg te faciliteren, maar concrete maatregelen zijn er niet altijd. In 19% van de organisaties kunnen werknemers zelf begin- en eindtijden bepalen en 58% van de werkgevers is voorstander van deeltijdwerk op alle functieniveaus. In 2016 had 45% van de organisaties een of meer telewerkers. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.

Veel werkgevers positief over functioneren oudere werknemers

60% van de werkgevers vindt het wenselijk dat werknemers doorwerken na hun 60e levensjaar. In 2001 was dat nog 42%. Doorwerken na de pensioensleeftijd vindt 50% wenselijk. Driekwart (77%) vindt dat ouderen even goed functioneren als jongeren en 12% vindt zelfs dat ouderen beter presteren. Toch vindt een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van ouderen lager ligt dan hun loonkosten rechtvaardigen. Maatregelen om ouderen te ontlasten, zoals extra vrije dagen, taakverlichting en kortere werkweken komen steeds minder vaak voor.

Scholing blijft constant

Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant. Het lag in de periode 1995-2015 steeds tussen de 70% en 80%. In sommige sectoren, zoals de industrie, zetten minder organisaties scholing in, maar gebruiken vaker baan- en taakroulatie om de kennis en vaardigheden van personeel te vergroten. 24% van alle werkgevers vindt dat werknemers werkgerelateerde opleidingen en cursussen zoveel mogelijk buiten werktijd moeten volgen.

Werkgevers voelen verantwoordelijkheid, maar nemen niet altijd maatregelen

De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen deelnemen op de arbeidsmarkt en benadrukt het belang van duurzame inzetbaarheid. Een aantal structurele ontwikkelingen is in lijn met het overheidsbeleid. Zo vinden werkgevers het steeds vaker wenselijk dat werknemers na hun 60e doorwerken en neemt het aandeel organisaties met telewerkers toe. Toch laten de cijfers knelpunten zien die niet vanzelf oplossen nu de economie weer aantrekt. Er is dus niet zozeer sprake van een verschil tussen opvattingen van werkgevers en het overheidsstreven, eerder lijkt het of werkgevers in de dagelijkse bedrijfspraktijk geen ruimte zien (of nemen) om er concreet vorm aan te geven. Dit doet zich voor bij van-werk-naar-werk activiteiten, de combinatie van arbeid en zorg en het in dienst nemen van mensen met gezondheidsbeperkingen. Werkgevers onderschrijven het belang van onder andere scholing en de arbeidsdeelname van mensen met gezondheidsbeperkingen, maar dit vertaalt zich lang niet altijd naar het gedrag van de werkgever.

Digitale publicatie

Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers 2017 is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit meerdere op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Iedere pagina gaat in op een specifiek thema, gebaseerd op gegevens uit het Arbeidsvraagpanel, een onderzoek onder werkgevers. De kaarten beschrijven de manier waarop werkgevers hun personeelsbeleid vormgeven en investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe scholen ze hun werknemers? Nemen ze mensen met een arbeidsbeperking in dienst? En nemen ze specifieke maatregelen voor oudere werknemers? Deze ‘card stack’ is een vervolg op de rapporten die eerder verschenen onder de titel Vraag naar arbeid.