De Vrije Universiteit Amsterdam staat op de tweede plaats in de Times Higher Education Impact Ranking 2020 als het gaat om het ondernemen van actie tegen klimaatverandering. De ranking evalueert de bijdrage van 766 universiteiten wereldwijd aan de 17 duurzame doelen ofwel ‘sustainable development goals’. Op basis van de totale evaluatie staat de VU op plaats 39 in de Impact Ranking.

Sci­en­ce for sustai­na­bi­li­ty

De hoge score op ‘Cli­ma­te Ac­ti­on’ komt door de aan­dacht die de uni­ver­si­teit heeft voor het thema Sci­en­ce for Sustai­na­bi­li­ty. Met dit thema creëert de VU voor­waar­den waar­on­der mens, mi­li­eu en eco­no­mie met el­kaar in even­wicht komen zon­der uit­put­ting van de aarde. Dit ge­beurt door fun­da­men­te­le we­ten­schap­pe­lij­ke ken­nis te ver­bin­den met ken­nis over het door­voe­ren van duur­za­me ver­an­de­rin­gen in de sa­men­le­ving.

Sci­en­ce for Sustai­na­bi­li­ty is een thema waar­bij meer­de­re fa­cul­tei­ten en on­der­de­len van de VU be­trok­ken zijn. Daar­bij ligt de focus op de ge­he­le keten van fun­da­men­teel en toe­ge­past on­der­zoek, en toe­pas­sin­gen daar­van in de prak­tijk. Met de ken­nis die hier­uit voort­komt stelt de VU haar stu­den­ten in staat om bij te dra­gen aan een be­te­re we­reld en wor­den stu­den­ten voor­be­reid op een duur­za­me loop­baan.

Times Hig­her Edu­ca­ti­on Im­pact Ran­king

De THE im­pact ran­king is voor het derde jaar op rij uit­ge­bracht en is vol­le­dig ge­ba­seerd op de struc­tuur van, en data over, de 17 SDG’s. Voor de eva­lu­a­tie van de 766 deel­ne­men­de uni­ver­si­tei­ten wordt voor elke uni­ver­si­teit een score be­re­kend op basis van een vier­tal SDG’s: de drie SDG’s waar­op de uni­ver­si­teit het hoogst scoort, aan­ge­vuld met de score voor SDG 17 part­ner­schap om doe­len te be­rei­ken. De drie SDG’s waar­op de VU het hoogst scoort zijn:

  • SDG 13 Cli­ma­te Ac­ti­on, op een bij­zon­de­re 2e plek we­reld­wijd,
  • SDG 9 In­du­stry, In­no­va­ti­on and in­fra­struc­tu­re, op een 32e plek
  • SDG 16 Gen­der Equa­li­ty, op een 37e plek.

VU-pro­fiel

Het op­val­len­de van het re­sul­taat van de 39e over all po­si­tie in deze THE Im­pact ran­king is dat het ken­mer­ken­de VU-pro­fiel in de uit­slag naar voren komt. De VU heeft in on­der­zoek en on­der­wijs spe­ci­a­le aan­dacht voor de maat­schap­pe­lij­ke con­nec­tie van de uni­ver­si­teit en de am­bi­ties ge­re­la­teerd aan di­ver­si­teit en duur­zaam­heid.