Deze week leverde Twence de eerste tankwagen met vloeibare CO2 aan de glastuinbouw. De tuinbouw gebruikt deze CO2 om bloemen en planten in de kas te laten groeien. Daarmee zet Twence verdere stappen in de verduurzaming. Het bedrijf vermindert de CO2-emissie met 3.600 ton en de glastuinbouw bespaart gas.

In 2014 introduceerde Twence de eerste installatie ter wereld die CO2 afvangt uit de rookgasreiniging van de afvalenergiecentrale en omzet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder). Dit natriumbicarbonaat wordt gebruikt om de rookgassen te reinigen. Nu wordt een volgende stap gezet door CO2 in vloeibare vorm te gebruiken als grondstof voor de glastuinbouw. Door te kiezen voor afvangen en hergebruik van CO2 zet het bedrijf een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie en in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Verduurzaming glastuinbouw

De glastuinbouw moet de komende jaren verduurzamen. Daarom stappen ze over van aardgas naar geothermie om kassen te verwarmen. Hierdoor stijgt de vraag naar vloeibare CO2. Vloeibare CO2 is tijdens het groeiseizoen zeer geschikt voor toepassing in de kassen om bloemen en planten te laten groeien.

Grootschalige CO2-afvang

Marc Kapteijn, directeur Twence: “Door de intensieve samenwerking met kennisinstituten hebben we veel ervaring opgedaan. De volgende stap is de bouw van een grootschalige installatie die 100.000 ton CO2 per jaar kan afvangen om te kunnen leveren aan met name de glastuinbouw. Hiermee leveren we een bijdrage aan een volledig CO2-neutrale omgeving. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn toe te passen in andere sectoren, zoals in de levensmiddelenindustrie, voor bouwmaterialen, binnen de chemie of als biobrandstof.”