De vandaag gepresenteerde visie van LNV-minister Schouten op de toekomst van de Nederlandse landbouw- en voedselsector is een goede stap maar brengt nog niet de structurele veranderingen die zij zelf zo krachtig bepleit. “Terecht stelt de minister dat het huidige productiesysteem niet toekomstbestendig is  maar voor een structurele verandering zullen de hoge maatschappelijke kosten van de agrosector veel meer in de prijs van voedsel verwerkt moeten worden. Dat gaat niet lukken zonder dat de overheid een stevige rol pakt bij het veranderen van de spelregels. En die rol gaat de minister in haar visienota uit de weg,” aldus Willem Lageweg, voorzitter van de Transitiecoalitie Voedsel, een nieuwe en snelgroeiende groep van inmiddels 150 koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid.

“We zijn positief over een aantal zaken die de minister noemt”, aldus Lageweg. Hij wijst op de terechte focus op kringlooplandbouw, het pleidooi voor versterking van de sociaal economische positie van de boer en voor de herwaardering van voedsel. Ook waarderen we de aandacht voor bodemkwaliteit, natuurinclusieve landbouw, een gebiedsgerichte aanpak en voedselverspilling. Dat geldt ook voor de steun die zij toezegt aan koplopers. De Transitiecoalitie Voedsel ondersteunt de minister bij een andere aanpak op het gebied van kennis en innovatie waarbij meer het hele systeem centraal moet staan dan de onderdelen daarvan. Daar horen ook bijstellingen bij in het huidige topsectorenbeleid.  

“Maar voor structurele veranderingen is meer nodig. Zo zullen er hardere doelen moeten komen op terreinen als bodem en behoud biodiversiteit. De keuze voor het kringloopmodel zal ingrijpende gevolgen gaan hebben voor de intensieve veehouderij. De transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten verdient meer aandacht. Het beleid moet zich niet alleen richten op de producent, zijn toeleveranciers en de verwerkers. Ook de vraag naar gezond en duurzaam voedsel zal krachtiger moeten worden ondersteund met maatregelen die partijen als supermarkten, cateraars en horeca activeren hierin voorop te gaan”, aldus Lageweg.

Voor ons als Transitiecoalitie Voedsel is de nieuwe visie dus een goed begin, maar het echte werk moet nog komen en daar horen forse ambities van marktpartijen en ingrijpende maatregelen van de overheid bij.