De toetreding van vrouwen tot de top van het bedrijfsleven staat op elke boardroomagenda, maar komt onvoldoende van de grond. Marry de Gaay Fortman, voorzitter Topvrouwen.nl  had daarom een aantal topbestuurders gevraagd om samen met haar gisteren (7 maart) de noodgong te luiden bij Euronext omdat zij als topbestuurder verantwoordelijkheid hebben genomen en hun invloed hebben aangewend om het nut en de noodzaak van diversiteit op de boardroomagenda te krijgen én deze kwestie maatschappelijk te agenderen.

Zo laat Topvrouwen.nl  zien dat een snellere doorstroom van vrouwen naar de topgremia van het bedrijfsleven prima haalbaar is. Topvrouwen.nl presenteert gendergelijkheid als een glasheldere businesscase. Balans leidt behalve tot aansluiting bij de markt tot een goede dynamiek en betere (financiële) resultaten, een conclusie die onderschreven wordt door leidende onderzoeken.
Het is de hoogste tijd dat ondernemingen hun verantwoordelijkheid nemen en handelen op basis van het voortschrijdend inzicht dat allang geen nieuws meer is: vrouwen kúnnen en wíllen besturen en toezicht houden. Het is aan zittende bestuurders om de ongelijke situatie recht te trekken, om in te zien dat het niet langer houdbaar is vrouwen te behandelen als minderheid.

Het ligt voor de hand dat zittende bestuurders graag de geschiedenis ingaan als leiders die zelf de regie en verantwoordelijkheid hebben genomen. Een definitief eind aan de ‘vrijblijvendheid’ ligt in het verschiet.  OCW-minister van Engelshoven heeft aangekondigd in 2019 de balans op te maken en te bekijken of de inspanningen van topbestuurders en -toezichthouders tot nu toe voldoende zijn geweest. Zo niet, dan komen er in 2020 dwingende maatregelen.