Sinds 1995 is de VBDO een trouwe bezoeker van algemene aandeelhoudersvergaderingen (AVA’s). Jaarlijks stelt de VBDO kritische vragen (engagement) aan de bestuurders van zo’n 40 Nederlandse, beursgenoteerde ondernemingen, ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Tijdens het engagementproces zullen de meest materiële ESG (milieu-, sociale en bestuurlijke)-kwesties met betrekking tot bedrijven en sectoren aan de orde komen. De VBDO richt zich in 2022 op drie prioritaire, duurzame thema’s: biodiversiteit, arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens en diversiteit.

Biodiversiteit (milieu, SDG 14 & 15 direct) – nieuw engagementthema

Het nieuwe milieuthema van de VBDO in 2022 wordt ‘biodiversiteit’. We zijn bekend met dit thema omdat we ons in onze 27-jarige geschiedenis drie maal eerder op hebben gericht (2003-2005, 2010-2013 en onder “natuurlijk kapitaal” in 2017-2018). We zien een verhoogde interesse in dit onderwerp van financiële markten, bedrijven en regelgevers, maar er moet nog veel meer worden gedaan voor het afvlakken van de curve van natuurverlies. In het Nature’s 2020 Living Planet Report van het WWF staat dat de populaties van wilde dieren sinds 1970 met 68% zijn afgenomen.
Er is dus geen tijd te verliezen voor het oplossen van deze crisis.

De VBDO zal een duidelijke visie formuleren voor bedrijfsactiviteit op biodiversiteit. We willen weten in hoeverre bedrijven verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een netto-nulverlies aan biodiversiteit, of op de lange termijn zelf milieu-positief worden. De VBDO is zich ervan bewust dat biodiversiteit en de biologische diversiteit van soorten niet direct voor alle bedrijven even belangrijk is, maar alle bedrijven vertrouwen op goederen en diensten die op zijn minst zijn gekoppeld aan natuurlijk kapitaal. Daarom wordt van bedrijven verwacht dat ze risico’s en kansen identificeren op basis van onderwerpen als landgebruik, luchtkwaliteit, watergebruik en -kwaliteit, klimaat en bodem. Zowel voor hun eigen bedrijfsvoering als in hun toeleveringsketens. Hoewel het rapporteren van impact en externe effecten centraal staat, zal de VBDO zich vooral richten op de natuur- en biodiversiteitsgerelateerde strategie van een bedrijf, relevante KPI’s en de uitvoering van mitigerende maatregelen.

Arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens (sociaal, SDG 8) – thema engagement sinds 2020

Bedrijven hebben impact op mensenrechten, waar en hoe ze ook opereren. De VBDO verwacht van bedrijven dat ze zorgen voor arbeidsomstandigheden van werknemers in hun toeleveringsketens, die voldoen aan de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. bedrijven moeten proactief samenwerken met de sector, lokale belanghebbenden en NGO’s voor het bevorderen en vaststellen van duediligence-benaderingen, alsmede het formuleren van relevante doelen en KPI’s voor het monitoren van voortgang.

Diversiteit (bestuurlijk, SDG’s 5, 8 en 10) – thema engagement sinds 2020

Bedrijven moeten een afspiegeling zijn van de samenlevingen waarin ze actief zijn. Inclusieve samenlevingen worden gecreëerd door gelijke toegang tot informatie, gelijke betaling voor gelijk werk en betrokkenheid bij de besluitvorming voor alle en in het bijzonder gemarginaliseerde groepen. De VBDO verwacht dat bedrijven uitgebreide diversiteitsstrategieën formuleren en relevante doelen en KPI’s opstellen voor het monitoren van voortgang.