Dit hebben de schappen maandag 16 november in een gezamenlijke bijeenkomst besproken met SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. De voorzitters en secretarissen van de product- en bedrijfschappen spraken op uitnodiging van de SER-voorzitter over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol van schappen in duurzaam ketenbeheer. Als platforms van de verschillende schakels in productieketens kunnen zij immers een unieke rol vervullen die goed aansluit bij hun maatschappelijk taakstelling.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat verschillende schappen reeds betrokken zijn bij veel initiatieven rond verduurzaming van productie, ook in de keten. Zo neemt het Productschap Margarine, Vetten en Oliën al jaren namens de sector deel aan internationale ronde tafels over soja en palmolie. Ook rapporteren enkele schappen al over hun duurzaamheidsinitiatieven.

De SER-voorzitter heeft de schappen opgeroepen hun inspanningen op het gebied van verantwoord ketenbeheer verder te intensiveren. “Problemen in internationale productieketens zijn steeds urgenter.
Maatschappelijke organisaties en burgers verwachten steeds meer van het bedrijfsleven. Dat geldt ook voor de politiek, die de verwachtingen richting bedrijven opvoert”. In de aankomende jaarvergaderingen van de SER-voorzitter met voorzitters van de schappen zal worden besproken hoe de schappen invulling geven aan deze oproep.

De bijeenkomst met de SER-voorzitter en de product- en bedrijfsschappen sluit aan bij het werk van de commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van de SER. Deze commissie geeft invulling aan de verklaring die de partijen in de SER december 2008 hebben ondertekend. Onlangs bracht de commissie haar eerste rapportage uit.

Achtergrondinformatie product- en bedrijfschappen Productschappen zijn er voor bedrijven die zich met hetzelfde product bezighouden, van grondstof tot eindproduct (zoals bij het Productschap Vee en Vlees). Bedrijfschappen zijn er voor bedrijven met eenzelfde functie in het economische leven, zoals alle bedrijven in de detailhandel. In dat deel van het bedrijfsleven dat schappen kent, werken meer dan een miljoen werknemers, overeenkomend met circa een kwart van de beroepsbevolking. Het gaat in totaal om ongeveer 400.000, meestal kleine, bedrijven.