De stuurgroep van het convenant Voedingsmiddelen heeft enkele dagen voorafgaand aan de uitzending (16 april 2020) van Keuringsdienst van Waarde over uitbuiting van arbeiders (migranten)  in onder meer de pluk van tomaten en fruit in Italië (16 april 2020) onderstaande reactie gegeven aan het programma.

Statement stuurgroep IMVO-convenant Voedingsmiddelen

De deelnemers van het convenant hebben de tweede uitzending van de Keuringsdienst van Waarde over tomatenproductie in Italië gezien. Dit laat zien waarom Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hoog op de agenda staat bij bedrijfsorganisaties, overheid en maatschappelijke partijen verenigd in het convenant, om misstanden in voedingsmiddelenketens aan te pakken.

In de uitzending wordt over het Convenant Voedingsmiddelen gesproken. We hebben geconstateerd dat hier feitelijke onjuistheden in zijn geslopen op gebied van de doelstellingen, afspraken, de partners in het convenant en is het vermeende niet-transparante karakter van het convenant aan de orde gesteld. We willen graag op deze punten helderheid geven.

Transparantie & vertrouwen

De deelnemers aan het convenant delen graag hun doelen en resultaten met de buitenwereld. Het convenant is openbaar en staat op de website van de SER. Hier staan tevens de jaarrapportagenieuwsartikelen en de inhoud van de monitoringstool.

Op verzoek stellen wij informatie beschikbaar voor publiciteits- of onderzoeksdoeleinden. De stuurgroep heeft besloten documenten te delen met de Keuringsdienst van Waarde. Hier moet eerst een juridische check op worden gedaan in het kader van privacy- en mededingingsrecht, vanwege het vertrouwelijkheidsprotocol (zie hierna). Wij verwachten 20 april a.s. de documenten ter beschikking te hebben.

Het convenant brengt partijen bij elkaar om complexe problemen in levensmiddelenketens aan te pakken. Problemen die alleen vanuit een collectiviteit kunnen worden opgelost. De deelnemers gaan er vanuit dat zij op basis van onderling vertrouwen met elkaar discussiëren en informatie uitwisselen. Dit onderlinge vertrouwen is nodig om uiteindelijk tot de beste aanpak te komen, die ook wordt gedragen door alle partijen.

Vertrouwelijkheidsprotocol

Elk IMVO-convenant, ook die voor voedingsmiddelen, kent een vertrouwelijkheidsprotocol. Dit protocol borgt tevens de nationale en internationale wetten en regelgeving op het gebied van mededinging en privacy. Zo is het voor bedrijven bijvoorbeeld niet toegestaan om concurrentiegevoelige informatie te delen en de deelnemers moeten de wet- en regelgeving respecteren met betrekking tot privacy en persoonsgegevens. Indien het toch noodzakelijk blijkt om concurrentiegevoelige informatie te delen, gebeurt dit op een manier die is toegestaan binnen de wet via een onafhankelijke derde partij. Dat is in dit geval de SER, die ook het secretariaat voert.

Gezamenlijkheid

Alleen door met meerdere partijen samen te werken, kan het convenant zijn doelen bereiken. Bij het convenant zijn naast bedrijven en de overheid ook kennisinstituten, vakbonden en ngo’s aangesloten. Door gebruik te maken van elkaars netwerk, kennis en expertise, maken de deelnemers in consensus stappen in het behalen van de twee doelstellingen van het convenant:

  1. Een proces opzetten van continue versterking en verbetering van IMVO-risicomanagement.
  2. Samen concrete projecten uitvoeren op complexe thema’s, waarbij is vastgesteld dat de verantwoordelijkheid van bedrijven op deze thema’s niet door (individuele) bedrijven alleen effectief kan worden opgepakt.

Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen richt zich veelal op ketens die zich tot ver buiten Nederland en Europa uitstrekken. De deelnemers in het convenant willen binnen hun kaders echter ook bijdragen aan het oplossen van problemen dichterbij huis, zoals de tomatenproductie in Italië. Momenteel raadplegen partijen daarom hun achterbannen om voorstellen te ontwikkelen voor de aanpak van dit soort onderwerpen. Zodra deze voorstellen akkoord zijn bevonden door de stuurgroep, zal het Convenant Voedingsmiddelen dit bekend maken.