De partijen in het internationale MVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel roepen bedrijven opnieuw op invulling te geven aan hun internationale maatschappelijke verantwoordelijkheid tijdens de coronacrisis. Uitgangspunten zijn de bescherming van het inkomen van werknemers in de kleding- en textielsector, het waarborgen van hun veiligheid en gezondheid en het toekomstbestendig maken van de keten.

De coronacrisis levert in veel productielanden ernstige problemen op. De partijen in het Convenant vinden daarom dat inkopende bedrijven:

  • alleen maatregelen dienen te nemen in goed overleg met hun partners in de keten
  • orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn niet te annuleren
  • materialen en arbeid te betalen voor orders die in productie zijn of al geproduceerd zijn
  • geen kortingen te bedingen onder dreiging van het annuleren van orders.

Partijen verwachten van internationaal opererende kleding- en textielbedrijven dat zij dit met gepaste zorgvuldigheid (due diligence) doen. Dit betekent dat bedrijven verplicht zijn na te gaan in hoeverre ze zijn betrokken bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu of dierenwelzijn conform de OESO-richtlijnen en deze misstanden aan te pakken of te voorkomen.

Het Convenant ondersteunt bedrijven die risico’s in hun keten willen adresseren. Zo wordt het topmanagement betrokken en gewezen op hun due diligence-verantwoordelijkheid en op mogelijke oplossingen. Er worden ook gesprekken gevoerd met inkoop- en CSR-managers. Deze activiteiten zijn gericht op het aanpakken en oplossen van structurele tekortkomingen in de sector, zodat kledingproductie duurzamer en crisisbestendiger wordt.

Lees de volledige verklaring van het Convenant. Het Convenant bracht eerder, samen met een groep gelijkgestemde organisaties, een verklaring naar buiten om op een verantwoordelijke manier om te gaan met de coronacrisis. Ook is de call to action van de ILO ondertekend.