Vandaag is het eerste exemplaar van het boek ‘Biodivers boeren – de meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf’ uitgereikt aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat gebeurde tijdens een drukbezocht congres over natuurinclusieve landbouw waarbij meer dan 250 deelnemers aanwezig waren, afkomstig uit de landbouw, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Vanwege de stikstofcrisis en andere problemen in de landbouw, staat dit thema volop in de belangstelling.

Het boek, uitgegeven door Uitgeverij Jan van Arkel, geeft voor agrariërs, het onderwijs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden een uitgebreid overzicht in de manieren waarop de natuur een bijdrage kan leveren aan de landbouw. Denk hierbij aan de vermindering van de stikstofuitstoot, kostenreductie, een veerkrachtige en gezonde bodem en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook staat het boek stil bij de manieren waarop de gehele keten – van agrariër tot supermarkt, van beleidsmaker tot consument bij kan dragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw.

Volgens stikstofexpert Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut, is het voor veel mensen nog niet duidelijk wat natuurinclusieve landbouw inhoudt. ‘Met dit boek willen we aan die onduidelijkheid een einde maken. Maar we willen vooral ook inspireren; laten zien wat je als boer – van intensief tot biologisch – allemaal kunt doen. Ik hoop dat mensen aan de slag gaan, dingen gaan uitproberen. Veel agrariërs zullen dan merken dat bewust omgaan met de eigen resources veel geld kan opleveren. Er zijn al veel kringloopboeren die dit laten zien. Het zijn ontspannen boeren, die de natuur het werk laten doen, bijvoorbeeld door ziektes en plagen te bestrijden door gebruik te maken van bloemstroken en heggen, of de stikstofuitstoot te verminderen door vee meer buiten te laten lopen.’

Rosemarie Slobbe is de andere auteur van het boek, ze werkt bij het Kenniscentrum Natuur&Leefomgeving. Zij zou het mooi vinden als ook het onderwijs  ‘biodiverser’ kan. Slobbe: daar worden al stappen in gezet. Als we toe willen naar een diverser platteland, waar problemen zoals droogte en wateroverlast en de afnemende soortenrijkdom integraal aangepakt worden, dan moet je beginnen in het onderwijs. Want daar worden de ondernemers en erfbetreders van de nabije toekomst opgeleid. Wil je kijken vanuit natuurlijke processen en bodem, en het bedrijf en de omgeving als één samenhangend geheel zien, dan vergt dat een andere manier van kijken, en niet alleen bij agrariërs. Daar heb je ook andere partijen bij nodig, want boeren alleen kunnen het niet. Consumenten, supermarkten, banken, de overheid en het onderwijs, iedereen kan meehelpen en dat laten we zien in deze uitgave. Ik hoop dan ook dat dit boek helpt om de hele keten stappen te laten zetten naar een meer biodiverse landbouw’.

Bestel het boek online via Bol.com

Foto: Robert Zwart