Uit een beoordeling blijkt dat 86% van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel goed op weg is om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dat staat in de jaarrapportage die het convenant vandaag publiceert. Door inzicht te verzamelen van omstandigheden in een groter aantal productielocaties, in de materialen die bedrijven gebruikten en een analyse te maken van de eigen productieketen, namen bedrijven in 2018 concrete actie om hun bedrijfsvoering zo te veranderen dat ze de risico’s op misstanden in hun productieketen beter aan kunnen pakken.

De invloed van het convenant nam in het derde jaar opnieuw toe: eind 2018 deden inmiddels 92 kleding- en textielmerken mee, samen goed voor zo’n 48% van de omzet op de Nederlandse markt. Hiermee halen we nagenoeg de doelstelling om 50% van de Nederlandse markt deel te laten nemen in 2018. Ook de internationale samenwerking met andere initiatieven groeit. Samen kunnen partijen en bedrijven zo beter een vuist maken om de internationale kledingindustrie te verduurzamen.

Samenwerking steeds beter

In 2018 werkten bedrijven en andere convenantpartijen, zoals vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid, intensief samen aan projecten op het gebied van leefbaar loon en kinderarbeid. Ook zijn er tools ontwikkeld om bedrijven op weg te helpen op thema’s als vrijheid van vereniging en dierenwelzijn. Lees er hier meer over.

Lange weg naar verantwoorde productie

Partijen in het convenant zijn blij met de voortgang en de inzet die bedrijven tonen, maar beseffen ook dat er nog een lange weg te gaan is richting een volledig verantwoorde productieketen. Activiteiten voor 2019, zoals dat bedrijven vanaf deze zomer zelf communiceren over eventuele misstanden in hun keten en hun aanpak daarvan, is een goede stap voorwaarts.

Toenemende transparantie

De uitgebreide lijst met nu al 4268 productielocaties wereldwijd toonde in 2018 zijn functie: in meerdere gevallen konden bedrijven en andere partijen samen problemen rond vakbondsvrijheid, kinderarbeid of arbeidsomstandigheden aanpakken.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Bedrijven doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. In 2018 zijn de  inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat partijen samen hebben opgesteld. Het secretariaat van het convenant doet de beoordeling en wordt gevoerd door de Sociaal-Economische Raad (SER).

Pierre Hupperts, onafhankelijk voorzitter van het convenant: “Met de beoordeling kunnen we nu beter registreren wat de kwaliteit is van de inspanningen van bedrijven. Zo zien we dat 86% van de bedrijven goed op weg is te voldoen aan de afspraken. Met de andere 14% wordt besproken hoe zij moeten verbeteren. Als dat uitblijft, kan de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie worden ingeschakeld.” Lees er meer over in de jaarrapportage.