Dat blijkt uit het onderzoeksrapport -Corporate Social Responsibility in India – Policy and practices of Dutch companies’. Het rapport is in opdracht van de Landelijke India Werkgroep geschreven door Adviesbureau CREM. De Indiase organisatie -Partners in Change’ heeft een negental bedrijven en tientallen betrokkenen (van vakbonden tot leveranciers) in India geïnterviewd. Het betrof bedrijven in de sectoren bankwezen, toerisme, energie, voeding, zaadveredeling, auto-industrie, software, chemie en leerverwerking. Om de medewerking van bedrijven voor het onderzoek te krijgen, is afgesproken hun naam in het rapport niet te noemen. Van de 40 aangeschreven bedrijven heeft de helft op enigerlei wijze gereageerd.

Mensenrechten en milieu
Het onderzoek maakt duidelijk dat grootschalige schending van mensenrechten met betrokkenheid van de regering – zoals in 2002 het geval was bij de moord op circa 2000 moslims in Gujarat – geen aanleiding voor Nederlandse bedrijven was om daarover uitspraken te doen. Zij verwachten dat de Nederlandse regering of de EU daartoe het initiatief te neemt.
Bedrijven hebben zelden beleid om de sterke ondervertegenwoordiging vrouwen en dalits (de zogenoemde -kastelozen’) in meer gekwalificeerde functies actief te bestrijden.
Het meest duidelijk komt het MVO-beleid van een aantal bedrijven tot uiting in een aantal milieumaatregelen op het gebied van energie- en materiaalgebruik, emissies en afval. Dat is echter weer veel minder het geval in hun uitbestedingsketen. Ook voor een kwestie als biodiversiteit is nog weinig aandacht

MVO Referentiekader
Het onderzoek naar MVO-beleid en praktijk van Nederlandse bedrijven in India is gebaseerd op het MVO Referentiekader voor internationaal ondernemen dat vorig jaar door het MVO Platform van 35 Nederlandse organisaties is opgesteld en door de regering positief is ontvangen. Het Referentiekader bevat normen op het terrein van mensenrechten, arbeid, milieu, consumentenbescherming, corruptie en economisch gedrag die voortvloeien uit internationale verdragen. Verder gaat het om principes als ketenverantwoordelijkheid, betrokkenheid van belanghebbenden, transparantie & rapportage en onafhankelijke controle.
Het onderzoek in India is het eerste dat zowel qua onderzoeksaanpak als rapportage expliciet gebaseerd is op het MVO Referentiekader.

Indiase verwachtingen
Overigens verwachten Indiase maatschappelijke organisaties dat bedrijven ook bijdragen aan gemeenschapsontwikkeling en sociaal-economische ontwikkeling. Deze aspecten staan niet in het MVO Referentiekader. In Nederland wordt het eerste aspect door NGO’s vaak beschouwd als een vorm van liefdadigheid. Het tweede aspect zou betekenen dat bedrijven en banken in hun investeringsbeleid ook rekening houden met indirecte effecten, zoals een netto verlies van banen. Dat gebeurt nu niet

Het rapport
Het rapport doet een groot aantal aanbevelingen aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, andere belanghebbenden en de overheid voor verbetering van het MVO-beleid.
Het rapport bevat ook een groot aantal citaten van geïnterviewden en schema’s per deelthema, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en arbeid, die meer in detail een beeld geven van zowel het MVO-beleid als de praktijk van Nederlandse bedrijven in India.