Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 met in totaal 17,6 Megaton terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Ecofys. De beperking komt overeen met 9 procent van de totale Nederlandse uitstoot. Dit is gelijk aan de CO2-emissie van 2,2 miljoen huishoudens, of 7 miljoen personenauto’s. De top is een initiatief van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu).

result_co2

Staatssecretaris Dijksma: “We hebben vandaag laten zien dat we heel veel kunnen bereiken als we met zijn allen onze krachten bundelen. Het komt er nu op aan om door te pakken, de afspraken daadwerkelijk te gaan uitvoeren en de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vandaag laten we met echte actie zien hoe we aan het akkoord van Parijs bijdragen.”

Onder het motto “Bring Paris home” bracht de top meer dan 1700 deelnemers op de been. In de voormalige Van Nellefabriek in Rotterdam zijn veel plannen en initiatieven gelanceerd, en is de kiem gelegd voor veel nieuwe initiatieven. Dit moet leiden tot een forse reductie van de CO2-uitstoot in Nederland.

De drie grootste bijdragen komen van de lancering van een CO2 Smart Grid (opslag en gebruik van CO2), het initiatief van een kleine honderd gemeenten en provincies voor het creëren van gasloze wijken en door nieuwe afspraken tussen de overheid en bedrijven over energiebesparing.

Weg na ‘Parijs’

Naast de vandaag gelanceerde initiatieven zet de overheid zich verder in om de doelstellingen van het historische akkoord van Parijs te realiseren. Het is goed dat het akkoord al tijdens de eerstvolgende mondiale klimaattop in Marrakesh in werking treedt. Het wetsvoorstel tot ratificatie van Nederland wordt nog deze week bij de Tweede Kamer ingediend.

Aanvullende maatregelen

Het kabinet geeft uitvoering aan het akkoord met Europese maatregelen en afspraken, maar ook met het SER Energieakkoord, waarmee het kabinet samen met alle partners inzet op meer hernieuwbare energie en energiebesparing.
De regering onderzoekt of extra kolencentrales gesloten kunnen worden en tegelijkertijd wordt samengewerkt met lokale overheden om warmteprojecten te ontwikkelen. In de EU en mondiaal zet het kabinet zich hard in voor het beprijzen van CO2. Bijvoorbeeld door het aanscherpen van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). En er wordt gewerkt aan de introductie van CO2-beprijzing in andere landen.

Verdere versnelling

Meer goed nieuws kwam uit Montréal en Kigali, met akkoorden over CO2 in de luchtvaart en de uitfasering van sterkere broeikasgassen.

Download het document ‘De impact van de Nationale Klimaattop 2016 in kaart’ (pdf)