Essentieel voor keurmerken is het vertrouwen van de consument in de door het keurmerk gegeven informatie over het productieproces. Het vertrouwen in keurmerken is ook belangrijk voor verwerkende bedrijven, tussenhandel, de distributie én voor de overheid. Keurmerken spelen immers een rol bij het inkoopbeleid van de overheid. Zo wordt het keurmerk Fairtrade/Max Havelaar naast andere keurmerken door de overheid gehanteerd als bewijsmiddel van duurzame inkoop.

Ik begrijp uw bezorgdheid dat het vertrouwen van de consument aangetast kan worden door de genoemde krantenartikelen. Toch vind ik het een goede zaak dat de samenleving het effect van keurmerken kritisch volgt en dat daarover een constructieve dialoog wordt gevoerd. Op een kritische publicatie moet hoor en wederhoor plaatsvinden. Dat is in dit geval gebeurd. Max Havelaar heeft onmiddellijk gereageerd om de voorstelling van zaken te weerleggen en in een context te plaatsen. Zo wijst Max Havelaar op een recent verschenen onderzoek van KPMG, in opdracht van ICCO (International Cocoa Organisation), waarin geconcludeerd wordt dat er aanzienlijk bewijs is dat certificatie, waaronder Fairtrade, de sociale, economische en ecologische levensvoorwaarden van boeren en hun gemeenschappen heeft verbeterd.1

Dat neemt niet weg dat de afgelopen jaren de internationale discussie over het ontwikkelingseffect van keurmerken, vooral over het effect voor kleine producenten, is geïntensiveerd. Het is derhalve belangrijk om de impact van keurmerken verder te onderzoeken. Ik ondersteun daarom het impact onderzoek dat IFC uitvoert. Daarnaast verricht ISEAL, de internationale brancheorganisatie van keurmerken, een onderzoek naar de impact en toekomstverwachtingen van keurmerken als een van de instrumenten die bijdragen aan duurzaamheid. Ik zal u op de hoogte stellen van de uitkomsten van genoemde onderzoeken.

De Minister voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

1 KPMG, “Cocoa Certification – Study on the cost, advantages and disadvantages of cocoa certification”, oktober