Ã??Het doel op lange termijn staat niet ter discussie. We moeten milieuschade in de internationale economische balans opnemen. Daarom hebben we een eenduidige, goed werkende, wereldwijde CO2-markt nodig,Ã??zei Cramer ten overstaan van zeker honderd vertegenwoordigers uit de top van het internationale bedrijfsleven.

Ze riep het internationale bedrijfsleven op om Ã??al hun zakelijke contacten aan te wenden’ om te stimuleren dat er CO2-marktmechanismen van de grond komen in ontwikkelingslanden. Cramer:Ã??Als ik met mijn collegaÃ??s uit ontwikkelingslanden praat, moet ik het hebben van mijn argumenten en de bereidheid van mijn counterparts om te luisteren. Ondernemers brengen iets anders mee naar de onderhandelingstafel. Iets dat wellicht veel overtuigender is voor mijn collegaÃ??s.Ã?? Cramer vroeg de CEOÃ??s om alle invloed aan te wenden om de internationale CO2-markt tot stand te brengen.

De top, bezocht door meer dan 700 leiders uit het internationale bedrijfsleven, is een belangrijke tussenstap op weg naar de internationale klimaattop van december aanstaande in Kopenhagen. Tijdens deze top moeten wereldleiders afspraken maken over wereldwijde reductie van broeikasgassen.

Op de Business Summit sprak Cramer tijdens een deelsessie over de internationale financiële architectuur. Dit betreft de afspraken over geldstromen en technologie overdracht tussen het rijke westen en de ontwikkelingslanden. Nederland speelt een actieve rol in de internationale besprekingen op dit vlak.

De top werd geopend door VN secretaris-generaal Ban Ki-moon en voormalig vice-president van de VS Al Gore. Ban Ki-moon rekende voor dat 85% van de kosten van de strijd tegen de klimaatverandering opgebracht moet worden door het bedrijfsleven. Al Gore wees op de omslag in het klimaatbeleid van de VS, dat aanknopingspunten biedt voor een akkoord bij de top van Kopenhagen in december.