We zijn blij dat minister Jetten met zijn pakket de klimaatdoelen voor 2030 in zicht brengt. Duidelijke, duurzame normen en beprijzing van vervuiling dragen wezenlijk bij aan de transitie naar een duurzame economie. Bedrijven weten nu beter waar ze aan toe zijn. Echter, voor echte systeemverandering verwachten we van het kabinet wel dat het de nodige knelpunten in wet- en regelgeving wegneemt. Alleen zo wordt duurzaam ondernemen écht de standaard.

We horen in ons netwerk van duurzame koplopers, die nu al volop bezig zijn met die transitie naar een duurzame economie, veel over die knelpunten in wet- en regelgeving. Want waarom komen bedrijven als ze materialen willen hergebruiken niet meer in aanmerking voor groene subsidies? Waarom is toestemming krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen nog steeds zo lastig? En waarom ziet de wet herbruikbare of recyclebare materialen nog te vaak als afval? Het kabinet zal ook dit soort praktische knelpunten en tegenwerkende wet- en regelgeving moeten aanpakken, met name om het mkb mee te krijgen.

Circulaire economie

Er is in het pakket ook veel te weinig aandacht voor de circulaire economie. Terwijl de transitie naar klimaatneutraliteit en een circulaire economie juist zo nauw zijn verbonden – zoals Jetten zelf tenslotte zei in zijn Kamerbrief. Eigenlijk krijgen alleen circulaire plastics en biobased bouwen aandacht in het klimaatpakket. En terwijl Jetten spreekt over ‘extra geld voor het opschalen van circulaire innovaties’, lezen we in de concrete maatregelen vooral een continuering van al bestaand beleid en subsidies met onvoldoende middelen.

Om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren zijn grotere stappen en een enorme versnelling nodig. En dat is nóg lastiger als je weet dat er geen of weinig budget voor is vrijgemaakt in het Nationaal Programma Circulaire Economie. Er is dus nog volop werk aan de winkel.

Maria van der Heijden, Directeur-bestuurder, MVO Nederland