Het kabinet heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Twee jaar geleden kondigde het kabinet de Kamer aan te streven naar het afsluiten van convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met het Nederlands bedrijfsleven en haar stakeholders1 . Mede ter uitvoering van de motie van de leden Smaling en Voordewind om vóór de zomer van 2016 een evaluatiemoment in te stellen voor de convenanten van de dertien risicosectoren2 , geeft de brief inzicht in de voortgang van het traject om tot IMVO-convenanten te komen. Daarbij gaat het kabinet ook in op de internationale context, zowel de Nederlandse inzet tijdens het EU-voorzitterschap als de wetgevende ontwikkelingen in de ons omringende landen. Tot slot gaat het kabinet in op een aantal nog openstaande moties en toezeggingen.

Download de brief (pdf)