Vandaag 25 september, tijdens de SDG Action Day, presenteert Global Compact Netwerk Nederland een publicatie, met concrete handreiking aan het bedrijfsleven om werk te maken van meer impact op de Sustainable Developments Goals. Tevens is 25 september de startdag van het SDG Ambition Programma.

Reeds een jaar geleden hebben regeringsleiders en CEO’s vastgesteld dat de in 2015 afgesproken SDG’s (Sustainable Development Goals, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) met deze snelheid niet gehaald gaan worden in 2030. Met de uitbraak van Corona en de impact die dit gehad heeft op volksgezondheid, de economie en armoede, zijn we nog verder van een aantal van deze doelen af komen te staan. 

Met het vaststellen van de SDG agenda is expliciet de rol van het bedrijfsleven erkend; bedrijven moeten met hun innovaties een unieke bijdrage leveren aan de mondiale en nationale uitdagingen en door het nemen van een brede verantwoordelijkheid moeten zij negatieve impact beperken en positieve maatschappelijke impact vergroten. Veel bedrijven zijn actief aan de slag gegaan met het vergroten van hun impact op de SDG’s. Global Compact Netwerk Nederland biedt hen het platform om die impact te versnellen. Uit de voortgangsrapportage van UNGC blijkt dat bedrijven het belang van de SDGs erkennen, maar slechts 35% weet die te vertalen naar hun business doelen. 

SDG Ambition Programma

Global Compact heeft voor bedrijven in januari in Davos tijdens het World Economic Forum de SDG Ambitie gelanceerd en vervolgens verder uitgewerkt. Als één van de eerste landen gaat Global Compact Netwerk Nederland nu aan de slag met een nationale uitrol van dit SDG Ambition programma, met de SDG Action Day als startdag. De SDG Ambitie daagt uit en helpt bedrijven om hun eigen bedrijfsdoelen – die nu nogal smal financieel-economisch zijn op de korte termijn – beter aan de SDG’s te koppelen en scherper te stellen, waarbij niet alleen voor het laaghangende fruit wordt gekozen. Ook leren bedrijven  om de economische, sociale en milieudoelen onderling beter te integreren voor de middellange termijn (tien jaar). In zes workshops gaan bedrijven concreet aan de slag om hun doelen voor de komende tien jaar bij te stellen. In een andere bijeenkomst op SDG Action Day wordt besproken hoe bedrijven daarover transparanter en meer gestroomlijnd kunnen rapporteren.

Nieuwe publicatie over stakeholderbetrokkenheid

Global Compact Netwerk Nederland heeft met support van VNO-NCW een onderzoek uitgevoerd naar stakeholder betrokkenheid door bedrijven. Zowel vanuit de politiek als vanuit het maatschappelijk veld wordt een grotere betrokkenheid van stakeholders bij de business verwacht. Daarnaast zijn bedrijven ook meer gedreven om de maatschappelijke uitdagingen centraler te stellen in hun business en om tot de juiste maatregelen te komen is betrokkenheid van die buitenwereld cruciaal. Global Compact Netwerk Nederland reikt een inspiratiegids aan, met een model en praktische vragenlijst voor bedrijven om hier stappen voorwaarts in te zetten. 

Op basis van interviews met elf topbestuurders van bedrijven en een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en een uitgevoerde survey wordt de bestaande Nederlandse praktijk en best practices rondom stakeholder betrokkenheid beschreven.

De publicatie beschrijft de verschillende niveaus voor zes aspecten van stakeholder engagement. Deze zes aspecten zijn motivatie, het type stakeholders, de wijze waarop targets worden gesteld, de wijze van benadering van stakeholders, het resultaat wat het oplevert en de mate van transparantie die wordt geboden. Bedrijven in de hoogste versnelling bepalen hun doelstellingen op basis van hun impact in de samenleving, maken deze doelstellingen smart en betrekken stakeholders hierbij, waarbij zij zich niet beperken tot de klant, toeleverancier of de aandeelhouder, maar ook maatschappelijke organisaties en zij zijn hier transparant over in hun verslaglegging.  Bij deze diverse versnellingen zijn quotes van CEO’s ter illustratie toegevoegd en cases vanuit deze bedrijven. Aan het eind van de publicatie wordt een vragenlijst aangeboden, die bedrijven helpt stappen te zetten in stakeholder betrokkenheid en in een hogere versnelling te komen.

Download de publicatie hier