Als onderdeel van het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet heeft FrieslandCampina vandaag zijn klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’ gepubliceerd. Uiterlijk 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan bevat heldere doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “FrieslandCampina wil mensen over de hele wereld dagelijks toegang bieden tot goede en betaalbare voeding, geproduceerd in balans met de planeet. Het sterk reduceren van onze broeikasgasuitstoot is dan ook een van de prioriteiten van ons duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken wereldwijd maatregelen te nemen die eraan bijdragen dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot onder de 2 graden Celsius en bij voorkeur tot 1,5 graad Celsius. Ons gedetailleerde klimaatplan laat zien hoe wij hieraan bijdragen. Met onze doelstellingen en concrete acties hebben we een duidelijke routekaart voor de significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en zijn we op weg naar het realiseren van netto-klimaatneutrale zuivel in 2050. In lijn met het coöperatieve karakter van FrieslandCampina, werken we nauw samen met leden-melkveehouders, klanten, leveranciers, wetenschappers, NGO’s en de overheid aan de realisatie van de klimaatdoelen.”

Broeikasgasreductie in de hele keten

In zijn klimaatplan richt FrieslandCampina zich op de gehele keten (‘scope 1, 2 en 3’). In de eigen bedrijfsactiviteiten (‘scope 1 en 2’), denk aan wereldwijde productie en transport, heeft het bedrijf zichzelf een reductie van 63 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 2015 ten doel gesteld. Reductie van de uitstoot van broeikasgassen zal hier de komende jaren onder andere komen van het gebruik van niet-fossiele (groene) energie in productie en transport, en optimalisatie van de productievoetafdruk.

Bij de productie van melk op de leden-melkveebedrijven (‘scope 3’) is het doel een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 33 procent ten opzichte van 2015. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen op het erf zal komen uit een pakket van mogelijkheden dat past bij de diversiteit in bedrijfsvoering en het vakmanschap van de leden-melkveehouders. Denk daarbij aan verdere optimalisatie van landbouwpraktijken, voer (bijvoorbeeld door het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in veevoer), het gebruik van voeradditieven die de methaanuitstoot afkomstig van koeien verminderen, groene zon- en windenergie van het boerenerf en stalmaatregelen (bijvoorbeeld door innovatieve technologie, zoals mono-mestvergisters en emissiearme stalvloeren).

In de toeleveringsketen van grondstoffen en de levering van producten (‘scope 3, overig’), zoals verpakkingen, inkoop van basiszuivel en suiker, is het doel de broeikasgasuitstoot met 43 procent te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015. Om deze doelstelling te realiseren werkt FrieslandCampina nauw samen met zijn leveranciers.

2 2030 doelen reductie broeikasgasuitstoot

Het wereldwijd toonaangevende instituut Science Based Targets initiative (SBTi) valideert momenteel FrieslandCampina’s klimaatdoelen.

Additionele investering van 1,5 miljard euro

De realisatie van het klimaatplan van FrieslandCampina vereist een forse extra investering in tijd, geld en middelen in dit decennium en daarna. FrieslandCampina is gecommitteerd om de doelstellingen van dit klimaatplan te realiseren en gaat uit van een additionele investering van ongeveer 1,5 miljard euro tot 2030. De onderneming zal trachten een deel hiervan te financieren via de prijsstelling van duurzaam geproduceerde zuivel en via algemene middelen zoals bestaande overheidssubsidies.

Reductie al volop ingezet

Tussen 2015 en 2021 heeft FrieslandCampina de broeikasgasemissies binnen de onderneming (‘scope 1 en 2’) al met 28 procent gereduceerd door energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene energie. De broeikasgasuitstoot van de ruim 10.000 bij de coöperatie aangesloten melkveebedrijven daalde tussen 2015 en 2021 met 12,5 procent, onder andere door maatregelen op het gebied van groene energie, mestverwerking en veevoer.

Nourishing a better planet

Het klimaatplan van FrieslandCampina maakt deel uit van het integrale duurzaamheids-programma Nourishing a better planet, waarin naast klimaat ook aandacht is voor goede en betaalbare voeding, goede inkomsten voor boeren, biodiversiteit, duurzame verpakkingen en duurzame inkoop van grondstoffen.