In 2010 stelde Koninklijke FrieslandCampina een duidelijk doel voor zijn duurzaamheidsreis. De productie richting 2020 zou kunnen groeien, zolang de broeikasgasuitstoot in 2020 niet hoger zou zijn dan in 2010. FrieslandCampina noemde dat ‘klimaatneutrale groei’. Vandaag heeft FrieslandCampina – de combinatie van de coöperatie van meer dan 17.000 leden-melkveehouders en het bedrijf – deze belangrijke mijlpaal bereikt: de totale gerapporteerde uitstoot van broeikasgassen in 2020 is lager dan in 2010, terwijl het productievolume in dezelfde periode met 13,6% groeide.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina: “Ik ben trots dat we dit samen hebben bereikt: zowel onze leden-melkveehouders verminderen broeikasgassen op hun bedrijven als onze medewerkers, die de energietransitie echt hebben omarmd door groene energie in onze ‘supply chain’ te implementeren. Deze prestatie onderstreept dat we op de goede weg zijn, maar ook dat we er nog niet zijn. Eén van de prioriteiten van ons onlangs gelanceerde duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’ is: een beter klimaat, een CO₂-neutrale toekomst. Het betekent dat er geen tijd te verliezen is, maar dat we slim de volgende stap mogelijk moeten maken: onze uitstoot van broeikasgassen met meer dan een derde verminderen tegen 2030.” *

“CO₂-neutrale zuivel betekent voor FrieslandCampina meer dan alleen het verminderen van onze uitstoot. Het gaat ook om een ​​positieve impact op de biodiversiteit en om het sterker maken van de bodem voor koolstofvastlegging. Daarom is het zo belangrijk dat we onze milieu-impact meten, want wat wordt gemeten, wordt gedaan. Meetinstrumenten voor duurzaamheid zijn ook belangrijk om onze duurzame boeren te belonen”, zegt Schumacher.

* basisjaar 2015: -33% coöperatie, -40% onderneming

  1. Het klimaatneutrale groeidoel van FrieslandCampina is ook terug te vinden in ons ISO 26.000-beleid, op pagina 29: FrieslandCampina-Questions-ISO-26000.pdfFrieslandCampina’s objective for the year 2020 is to accomplish climate-neutral growth by ensuring that the emission of greenhouse gases is kept equal or lower compared to the level of 2010. This objective covers the greenhouse gases released at the farms of the member dairy farmers, transport from the farm to the production locations and the processing of dairy.
  2. FrieslandCampina publiceert sinds 2010 zijn broeikasgasemissies via jaarlijkse duurzaamheidsverslagen. Sinds 2018 maken deze deel uit van het geïntegreerde jaarverslag.
  3. De berekeningen voor de klimaatneutrale groeidoelstelling 2010-2020 zijn aangeleverd en onderzocht door derden. Verder hebben we onze externe accountant PwC gevraagd om onze jaarverslaglegging te ‘reviewen’ en daarin staan onze duurzaamheidsprestaties, inclusief de uitstoot van broeikasgassen, vermeld.
  4. Scope: leden-melkveebedrijven, transport van boerderij naar productielocaties, productielocaties.
  5. 2010: productievolume ledenmelk 8.859 mln kg, uitstoot broeikasgassen 13.108 kton (leden-melkveebedrijven, transport van boerderij naar productielocaties, productielocaties).
  6. 2020: productievolume ledenmelk 10.064 mln kg, broeikasgasuitstoot 13.039 kton.
  7. In combinatie met andere maatregelen is het broeikasgas per kg melk met 8% gedaald tot 1,22 kg CO2eq / kg in 2020 ten opzichte van 2010.