Fonds Bestrijding Kinderarbeid van start!

Vandaag op de Internationale dag tegen kinderarbeid (12 juni) is het nieuwe Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) gelanceerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) stelt tot eind 2022 € 35 miljoen beschikbaar om kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijven uit te bannen. Vanaf 23 juli tot en met 3 december 2018 kunnen samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, NGO’s en lokale partners projectvoorstellen indienen voor de eerste subsidieronde.

Kinderarbeid is weliswaar met 30% afgenomen sinds het begin van deze eeuw, maar er werken nog steeds wereldwijd 152 miljoen kinderen volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Bovendien heeft Nederland zich gecommitteerd aan de internationale VN-doelen. Hierin staat beschreven dat in 2025 een definitief einde moet komen aan alle vormen van kinderarbeid.

FBK is beschikbaar voor subsidies, kennisdeling, advisering en inhoudelijke begeleiding. Het ondersteunt bedrijven die lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen. Daarnaast verwacht het FBK dat bedrijven zelf ook maatregelen nemen in hun eigen onderneming. Zo kunnen ze hun eigen inkoopprocedures tegen het licht houden of druk uitoefenen op leveranciers en toeleveranciers om een eerlijk en leefbaar loon te betalen aan werknemers.

Belangrijke voorwaarde hierbij is dat bedrijven in dezelfde sector de samenwerking opzoeken, niet alleen met elkaar, maar ook met andere partijen, zoals NGO’s, lokale bedrijven en andere lokale partijen. Daarnaast wil FBK meer inzicht en kennis opdoen over de mogelijke handelingsperspectieven die hieruit voortvloeien. Vooral het delen en verspreiden van kennis is belangrijk; het helpt bedrijven om te leren van elkaar en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het doorbreken van het nog altijd heersende taboe op kinderarbeid.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De volledige regeling (inclusief de voorwaarden) staat op  www.rvo.nl/fbk

Share Button