Start Opleiding Chief Sustainability Officer (CSO)

Wanneer

27/03/2024    
09:00 - 17:00

Waar


Start Opleiding Chief Sustainability Officer (CSO)

De 5-daagse opleiding Chief Sustainability Officer (CSO) bevat alle actuele kennis om de sustainable strategie van uw organisatie te ontwikkelen, te implementeren en door te vertalen naar de praktijk

In Nederland heeft al 24% van de corporates een Chief Sustainability Officer (CSO) aangesteld!

Steeds vaker wordt in (inter)nationale bedrijven een Chief Sustainability Officer (CSO) benoemd om het thema duurzaamheid strategisch in te vullen en te verankeren/implementeren in de organisatie. In Nederland heeft zelfs al 24% van alle corporates een CSO aangesteld. Als Chief Sustainability Officer bent u verantwoordelijk voor het integreren van sustainability in de strategie en bedrijfsvoering van uw organisatie. Hiervoor heeft u een brede en tegelijkertijd diepgaande én actuele kennis nodig om duurzaamheid te verweven in de strategie van uw onderneming en om een concrete doorvertaling naar de praktijk te maken.

Een duurzame organisatie is niet alleen een keuze maar ook een must

Een overweldigende hoeveelheid – vaak strenge – (inter)nationale wet- en regelgeving en een enorme maatschappelijke druk maken het integreren van sustainability in uw algehele strategie en bedrijfsvoering zowel gewenst als onontkoombaar. Investeerders zullen bv. steeds vaker zaken willen doen met duurzame bedrijven. Hoe zorgt u ervoor dat naast profit ook people en planet ingebed worden in uw onderneming?

Klimaatverandering wordt wereldwijd gezien als een van de grootste bedrijfsrisico’s. De energietransitie is eveneens een belangrijke ontwikkeling waar u als organisatie niet omheen kunt. De CO2 uitstoot van Nederland moet in 2050 met 95% zijn gereduceerd. Hoe krijgt u grip op deze risico’s en waar liggen voor uw bedrijf kansen?

De lancering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) door de Europese Commissie is van groot belang en leidt tot regelgeving die sustainability reporting op één lijn brengt met de financiële rapportage. Financiële en niet-financiële rapportages krijgen daardoor evenveel waarde. Vanaf 2025 moeten grote bedrijven o.a. hun klimaatimpact gaan meten en melden en vanaf 2027 stelt de EU dit ook verplicht voor grote MKB bedrijven. Wanneer u in gebreke blijft, riskeert u dat uw jaarverslag niet goedgekeurd wordt. ESG reporting is evenwel nog volop in ontwikkeling. Een (toekomst) visie bij het opstellen en/of controleren van ESG rapportages (Environment, Social, Governance) is dus van groot belang!

Onder sustainable finance wordt o.m. het duurzaam investeren in of het duurzaam financieren van bedrijven verstaan. Het uitgeven van ‘green bonds’ kan financieel (en qua reputatie) goed uitpakken voor uw organisatie. Wat betekent e.e.a. voor het aantrekken van kapitaal?

Voor een adequate inbedding van duurzaamheidsrisico’s in het risicomanagement van uw organisatie dient u te beschikken over een systeem voor data collectie. Consistente en betrouwbare gegevens zijn immers cruciaal, ook voor rapportagedoeleinden. Kortom, hoe ontwikkelt u een datagedreven ESG besturing van uw onderneming?

Duurzaamheid gaat niet alleen maar over milieu. De S (Social) van ESG, zoals sociale ongelijkheid, diversiteit, veilige arbeidsomstandigheden, enz., is eveneens een belangrijk thema binnen sustainability. Hoe gaat u om met de maatschappelijke verantwoordelijkheid/impact van uw onderneming?

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om de transformatie naar een circulaire economie te realiseren is er nog veel te doen. Met welke standaarden moet u rekening houden op weg naar een circulaire economie en hoe vertaalt u deze naar uw stakeholders? Technologische vernieuwing, maar ook wetgeving, zorgen voor veranderingen in kostprijzen en dus marktdynamiek. Wat zijn de gevolgen voor uw huidige business modellen?

De ontwikkelingen op het gebied van sustainability gaan razendsnel. De veranderende en toekomstige standaarden en richtlijnen zullen steeds leiden tot heroverweging van uw strategie. Tijdens de opleiding wordt ruim aandacht besteed aan relevante (inter)nationale normen, standaarden, richtlijnen, opkomende wetgeving en actuele ontwikkelingen. Na deze opleiding heeft u actuele kennis over hoe u uitdagingen op het gebied van sustainability kunt omzetten in kansen voor uw organisatie en hoe u de risico’s op dit gebied kunt beheersen.

Wat leert u als (toekomstige) Chief Sustainability Officer (CSO)?

Als (toekomstige) Chief Sustainability Officer (CSO) wordt u geconfronteerd met tal van dilemma’s, maar ook met kansen. Voor het transformeren naar een sustainable organisatie bieden bv. de Sustainable Development Goals (SDG) duidelijke kaders. Daarnaast dient u verplicht ook niet-financiële informatie op te nemen in uw verslaglegging. Tijdens de opleiding wordt dan ook ruim aandacht besteed aan sustainability reporting, compliance en audit met een uitgebreide toelichting op o.m. de EU Taxonomie, SDFR, CSRD, TCFD en het Klimaatakkoord, de gevolgen voor het inrichten van de keten en het inrichten van de formele structuren.

Voor het aantrekken van kapitaal krijgt u te maken met investeerders die willen investeren in duurzame organisaties (sustainable finance). Technologische vernieuwing (recycling, waterstof, etc.), maar ook wetgeving zullen zorgen voor grote veranderingen in kostprijzen en marktdynamiek. Climate Change en Environmental Risk (CCE-risico) zijn een niet te vermijden risico voor uw organisatie. Wat zijn de effecten van circulair denken op de keten, het productieproces, marketing en uw klanten? Na deze opleiding kunt u duidelijk onderbouwde keuzes maken om sustainability concreet in te zetten als bouwsteen voor uw strategie en concreet door te vertalen naar de praktijk.

Voor wie is deze Chief Sustainability Officer (CSO) opleiding van belang?

De opleiding Chief Sustainability Officer (CSO) is van strategisch en praktisch belang voor alle professionals die betrokken zijn bij het opstellen en implementeren van en rapporteren over het sustainability beleid van de organisatie. We denken dan aan (aankomend) CSO’s, CEO’s, CRO’s, CIO’s, CFO’s, controllers en andere finance professionals en hun in- en externe adviseurs, zoals in- en externe accountants, auditors, risicomanagers, compliance officers, beleidsanalisten, (bedrijfs)juristen en advocaten, investor relations managers, HR managers, business/product development managers, kwaliteitsmanagers, marketing managers, communicatiemanagers, PR managers, milieumanagers en supply chain managers.

Daarnaast is de opleiding van belang voor investeerders en vermogensbeheerders, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, private equity bedrijven, pensioenfondsen en toezichthouders.

Docent(en)

Uw docenten zijn doorgewinterde sustainability experts:

Drs. Vincent van Assem

Vincent van Assem is sinds 2016 eigenaar van VADASU, een organisatie die zich volledig toelegt op strategisch sustainability advies en de implementatie daarvan voor het bedrijfsleven en de financiële sector. Daarvoor heeft hij verschillende (internationale) managementposities bekleed bij ABN AMRO, waaronder meer dan 10 jaar die van Sustainable Development Manager. Vincent is daarnaast als docent ‘Duurzame Financiering’ verbonden aan Hogeschool InHolland.

Len Blom Msc

Len Blom is Lead Sustainability Reporting bij de Volksbank. Daarvoor was hij o.m. Sustainability Consultant bij Peterson Projects en Assistant to the Board van de International Sustainable Development Research Society (ISDRS). Peterson Projects is een wereldwijd adviesbureau dat ervoor zorgt dat bedrijven hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen verwezenlijken door ze te helpen bij het opstellen van een duurzaamheidsbeleid, het verkleinen van de ecologische voetafdruk en het definiëren van mogelijke duurzaamheidsclaims.

Praktisch

Wanneer: 27 + 28 maart + 10 + 17 + 18 april 2024

Van : 9.00 – 17.00 h

Waar: Centraal in het land

Zie hier het volledige programma!

U kunt zich hier voor deze opleiding aanmelden!

Kaart niet beschikbaar