Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uit laten voeren van de convenanten voor internationaal MVO. De SER neemt dit onderzoek mee in zijn advies aan Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het toekomstige beleid voor internationaal MVO.
In het kader van het project ‘IMVO-maatregelen in perspectief’ bekijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken of, en zo ja welke, dwingende maatregelen genomen dienen te worden op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (internationaal MVO). Hiervoor heeft het kabinet meerdere onderzoeken uitgezet. Eén daarvan betreft de evaluatie van de IMVO-convenanten door het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).
Eerder heeft ook het IOB onderzoek gedaan naar de convenanten, als onderdeel van een bredere evaluatie van het beleid voor internationaal MVO. De SER heeft kennis genomen van deze evaluaties en neemt deze mee in zijn advies aan het kabinet. Minister Kaag heeft aan de SER gevraagd te adviseren over vier zogenoemd doordachte beleidsmixen op het gebied van internationaal MVO. Dit advies wordt dit najaar verwacht.
Ook bespreekt de SER de aanbevelingen uit de evaluaties met de stuurgroepen van de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen waarvan zij het secretariaat voert.