De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Richtlijn inzake niet-financiële rapportage (NFRD) uit 2014. Met het CSRD-voorstel is een ambitieus plan neergelegd. De inwerkingtreding zal dan ook in stappen gaan. Esther Mennens-Wismans, consultant bij Charco & Dique, geeft een update.

NFRD versus CSRD

De CSRD heeft als doel de flow aan duurzaamheidsinformatie in de corporate sector te versterken. Ten opzichte van de NFRD zou de CSRD onder meer leiden tot de volgende inhoudelijke wijzigingen:

 • Verplichte auditing van onder de CSRD gepubliceerde informatie.
 • Meer gedetailleerde rapportagevereisten en verplichte gebruikmaking van EU-brede rapportagestandaarden.
 • De informatie moet ‘machine readable’ zijn en kunnen worden opgenomen in het European Single Access Point.

Meer duidelijkheid

In een publicatie van 21 april 2021 heeft de Europese Commissie (EC) een ‘Q&A’ opgenomen. Daarin beantwoordt de EC tien vragen over de CSRD. Samengevat komen de antwoorden neer op het volgende:

 • De informatie die bedrijven nu rapporteren is vaak onvoldoende voor de gebruikers ervan. Kwalitatief hoogstaande en betrouwbare openbare rapportage over duurzaamheidsaspecten zal ertoe leiden dat:
  • meer geld richting duurzame activiteiten gaat; en
  • een cultuur van grotere publieke verantwoording hierover wordt gecreëerd.
 • De CSRD gaat uit van duurzaamheidsrapportage op basis van bindende rapportagestandaarden. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is verantwoordelijk voor het opstellen van die standaarden. Deze zullen voortbouwen op en bijdragen aan soortgelijke initiatieven op mondiaal niveau.
 • De (terminologie van de) CSRD moet consistent zijn met het bestaande wettelijk kader inzake duurzaamheid, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening.
 • De CSDR introduceert een auditvereiste voor gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. De EC stelt voor daarbij te starten met het geven van ‘beperkte zekerheid’ (limited assurance).
 • Duurzaamheidsinformatie moet digitaal, in XHTML format, worden gerapporteerd zodat deze kan worden ontsloten via het European Single Access Point (ESAP), een centraal EU-toegangspunt voor bedrijfsinformatie.

Voortgang

Met het CSRD-voorstel van de EC is een ambitieus plan neergelegd. Dat geldt ook voor het tijdpad en de vervolgstappen die in dat kader moeten worden gezet. Tussen april 2022 en 8 augustus 2022 heeft de EFRAG een consultatie gehouden over de concept Europese duurzame rapportage standaarden. Veel partijen waaronder ook de Europese toezichthouders hebben op de consultatie gereageerd. EFRAG verwacht in november 2022 de definitieve reporting standaarden aan de Commissie te kunnen zenden.

Op 21 juni 2022 is er een voorlopig politiek akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement (EP). Het akkoord is op 30 juni 2022 gepubliceerd. Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het EP voordat het wetsvoorstel als wet kan worden aangenomen door de EC. Aangezien het hier om een richtlijn gaat, zal deze na publicatie door de EC omgezet moeten worden in nationale wetgeving.

Inwerkingtreding

Zodra de CSRD van kracht wordt, zullen veel meer ondernemingen over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Nu zijn dit alleen nog de grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Straks worden dat alle grote ondernemingen, beursgenoteerd én niet beursgenoteerd.

Ondernemingen die onder de huidige NFRD vallen zullen naar verwachting vanaf het boekjaar 2024 moeten gaan rapporteren in lijn met de CSRD. Vanaf het boekjaar 2025 geldt dit ook voor grote ondernemingen die niet in scope zijn van de NFRD. Vanaf 2026 is het de beurt aan kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en (her)verzekeringsondernemingen.