Circa 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. In 2017 werd het eerste EnergieAkkoord van Greenport West-Holland opgesteld en loopt tot eind 2020.

De presentatie van het nieuwe akkoord gebeurde tijdens de jaarlijkse Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland, die op 9 december digitaal plaatsvond. Ondertekenaars zijn ondernemingen, warmtecoöperaties, gemeenten en kennisinstellingen in de regio. Samen zetten zij zich in voor het versnellen van de energietransitie in de Greenport. Het nieuwe akkoord wordt evenals het lopende akkoord krachtig ondersteund door de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra ondertekende 11 december het EnergieAkkoord in een digitale meeting.

CO2-reductie

Het nieuwe EnergieAkkoord kan gezien worden als een verlenging van het vorige akkoord. In het nieuwe akkoord wordt aangesloten bij de afspraken uit het Nationale Klimaatakkoord. Daarin staan afspraken over de reductie van CO2. Voor de tuinbouwsector is daarin een CO2-emissie van 2,2 Megaton in 2030 op nationaal niveau afgesproken. Dat is een reductie van 3,4 Megaton vanaf de huidige emissie. Greenport West-Holland, het belangrijkste tuinbouwcluster van Nederland, heeft de ambitie om in 2030 een CO2-emissie van niet meer dan 1,1 Megaton te bereiken.

Om dat te bereiken heeft het EnergieAkkoord een aantal programmalijnen geformuleerd. De programmalijnen gaan onder meer over verbinden van partijen, kennisdeling, monitoring en het faciliteren en stimuleren van ontwikkelingen. Vanuit het EnergieAkkoord zullen ook warmtecoöperaties in de glastuinbouw worden ondersteund, die werken aan een duurzame warmtevoorziening van hun bedrijven. Het doel is om in 2025 dergelijke energiecollectieven in de gehele Greenport te hebben.

Gebiedsdekkende warmtenetten

Het nieuwe EnergieAkkoord heeft als doel om de Gebiedsvisie Energietransitie Glastuinbouw voor de Greenport te coördineren, uit te voeren en te monitoren. In die Gebiedsvisie staat per regio de route naar een klimaatneutrale glastuinbouw, inclusief kansen en knelpunten. De Gebiedsvisie gaat uit van de aanleg van gebiedsdekkende warmtenetten.

Deze warmtenetten moeten worden gevoed door lokale, duurzame bronnen zoals geothermie aangevuld met restwarmte via een hoofdtransportnet warmte. Een belangrijk knelpunt is de externe CO2-voorziening voor de kassen (die nodig is voor plantengroei). Een ander knelpunt is de sterk verhoogde ODE-heffing op elektriciteit, die averechts werkt op de verduurzaming van de glastuinbouw. Met dit EnergieAkkoord willen de deelnemende partijen bijdragen aan het oplossen van deze knelpunten.