In een brief aan de kamer geeft Sharon Dijksma (staatssecretaris van Economische Zaken) aan dat ze het initiatief voor vermindering grote aantal keurmerken voor voedingsmiddelen aan de Alliantie The Sustainability Consortium over laat.

De tekst van de brief:

In de brief van 14 november jl. (Kamerstuk 26 485, nr. 196) heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangekondigd dat ik begin december met de Alliantie Verduurzaming Voedsel over, onder meer, de grote hoeveelheid keurmerken zou spreken. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Met deze brief informeer ik u hierover. Daarnaast licht ik de opzet van het onderzoek naar keurmerken toe dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is gestart.

Gesprek Alliantie

In het gesprek met de Alliantie werd duidelijk dat alle partijen van de Alliantie, waaronder het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, het er over eens zijn dat er veel keurmerken in omloop zijn. De partijen gaven aan dat een ordening in de veelheid van ken- en keurmerken nader verkend dient te worden. Als keurmerken eenzelfde probleem adresseren dan ligt samengaan voor de hand. Vanwege de internationale dimensie en het private karakter van veel keurmerken ziet de Alliantie The Sustainability Consortium als mogelijk voertuig om het aantal keurmerken te verminderen. The Sustainability Consortium (TSC) is een internationale samenwerking tussen universiteiten, NGO’s en bedrijven die gezamenlijk methoden standaardiseren om duurzaamheid te meten voor food en non-food productgroepen. Eén keurmerk of stoplichtensysteem wordt echter, om meer redenen, als niet werkbaar of realistisch gezien. Het initiatief ligt nu bij de Alliantie om te komen met een voorstel dat het aantal keurmerken voor voedsel vermindert. Hierover is eind maart 2015 een vervolggesprek met de Alliantie voorzien. Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomsten.

Onderzoek ACM

De ACM is op eigen initiatief een vooronderzoek gestart naar de ervaringen van consumenten en andere belanghebbenden met keurmerken. Het vooronderzoek richt zich op alle keurmerken en beperkt zich niet tot keurmerken voor voedsel of duurzaamheid. De ACM richt zich met het vooronderzoek op de volgende doelen: 1. Inventariseren en analyseren van signalen van diverse stakeholders. 2. Uitwerken van mogelijke consumenten- en marktproblemen in relatie tot keurmerken. 3. Bepalen of er een rol/taak is voor de overheid i.e. de ACM. De uitkomsten van het onderzoek zijn primair bedoeld voor intern gebruik binnen de ACM. Desalniettemin zal ik de uitkomsten ook bij mijn beleidsvorming betrekken. In de kabinetsreactie op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ zal het onderwerp keurmerken aan de orde komen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma