Onlangs organiseerde de SER in samenwerking met de International Labour Organization (ILO) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het evenement ‘Decent Work in Global Supply Chains’. Ruim 90 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, multi-stakeholderinitiatieven en ngo’s kwamen samen in Den Haag om uitdagingen en kansen rondom het bevorderen van fatsoenlijk werk in internationale toeleveringsketens te bespreken.

De aanleiding voor het evenement vormde een nieuw ILO-rapport met conclusies en aanbevelingen rondom het bevorderen van fatsoenlijk werk in vijf toeleveringsketens en landen: de textielsector in Madagascar, de elektronicasector in Vietnam, koffieproductie in Colombia, visserijen in Namibië en rubber handschoenen-productie in Maleisië.

Bespreking hoofdpunten rapport en rol stakeholders

Tijdens de plenaire opening van het evenement ging een panel bestaande uit vertegenwoordigers van de FNV, VNO-NCW, SER, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie in op de hoofdpunten uit het rapport en op de rol die de aanwezige stakeholders kunnen spelen in het verbeteren van werkomstandigheden diep in de keten, bijvoorbeeld door het bevorderen van sociale dialoog en het betekenisvol betrekken van stakeholders in de toeleveringsketen.

Bekrachtiging commitment overheid

In zijn openingsspeech bekrachtigde de Directeur-Generaal Werk en Pensioenen van het ministerie van SZW, Stan Kaatee, het commitment van de overheid om het thema internationaal op de kaart te zetten en prees hij de rol van de SER en de ILO in het faciliteren van samenwerking om internationale ketens te verduurzamen.

Deelsessies over sectorspecifieke problematiek

In drie deelsessies werd vervolgens ingegaan op de problematiek in specifieke sectoren – kleding en textiel, koffie en agrofood, en elektronica – en werd nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen en best practices die bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders direct kunnen toepassen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe ILO Code of Practice over het garanderen van veilige en gezonde werkomstandigheden in de textiel, kleding, leer en schoenenindustrie. Daarnaast werden IMVO-convenanten, gefaciliteerd door de SER, genoemd als zinvolle samenwerkingsverbanden om als bedrijven, ngo’s en vakbonden van elkaar te leren en in gezamenlijkheid verbeteringen door te voeren.