Vier jaar geleden is De Nederlandse Klimaatcoalitie (NKC) van start gegaan, een maatschappelijk initiatief van bedrijven, ngo’s en decentrale overheden. Een bundeling van krachten voor een ambitieus Klimaatakkoord in Parijs. Het besluit is genomen om nu de coalitie in de huidige vorm stop te zetten. Hoewel er nog veel werk te verrichten is om tot een klimaatneutrale samenleving te komen, denken de iniatiefnemers (MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en Ministerie van Infrastructuur & Milieu) dat andere initiatieven nodig zijn om de volgende stap te zetten.

De ambities uit het Parijse Klimaatakkoord worden momenteel doorvertaald naar Nederlands beleid in het Nederlandse Klimaatakkoord. In juli presenteerde de SER hiervoor de hoofdlijnen. Als initiatiefnemers van de Klimaatcoalitie richten wij ons nu op stevige, concrete maatregelen in dit akkoord, om de ambities ook realiteit te maken.

We zien daarnaast dat bedrijven nog steeds zelf aan de slag willen met CO2-besparing. Hiervoor blijft CO2-rapportage een belangrijk middel, maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat andere partijen deze rol al voldoende oppakken en dat de Klimaatcoalitie hiervoor niet noodzakelijk is.

Vervolgstappen voor CO2-reductie

Aanvullend op het meten en transparant rapporteren van CO2-uitstoot is het op een juiste wijze beprijzen van CO2-emissies een onmisbaar element om een klimaatneutrale samenleving te realiseren. Het is een actueel thema met veel discussie, nog veelal gebaseerd op aannames en vooronderstellingen. Een aantal NKC-leden (en ook andere organisaties) hebben inmiddels enige ervaring opgedaan met interne (schaduw) beprijzing van CO2. Er bestaat een wens om deze kennis en ervaring te bundelen en daarop gezamenlijk door te ontwikkelen.

Daarom start een Innovatieproject starten met deze koplopers, en partijen die hierop aan willen haken. Vooralsnog worden hierbij decentrale overheden en bedrijven gescheiden aangezien er bij beide doelgroepen heel specifieke zaken spelen. Klimaatverbond Nederland zal het project met decentrale overheden begeleiden en MVO Nederland die met bedrijven.