Acht boerenorganisaties vragen de overheid vandaag om drastisch meer maatregelen te nemen tegen de hoge uitstoot van stikstof. Ze sluiten zich aan bij de juridische stappen die Greenpeace Nederland onderneemt. De boerenorganisaties ergeren zich aan de overheid die jarenlang Europese natuurbeschermingswetten schendt, terwijl boeren niet zonder gezonde natuur kunnen. “De steun van de boeren is baanbrekend, omdat onze eis enorme gevolgen heeft voor de toekomst van de landbouw. Samen roepen we de formerende partijen op om snel met extra maatregelen te komen. De natuurcrisis wacht op niemand”, zegt Hilde Anna de Vries, expert duurzame landbouw bij Greenpeace.

De betreffende boerenorganisaties, Caring Farmers, Stichting Demeter en de Federatie van Agro-ecologische Boeren, bestaande uit de BD-Vereniging, Bio Tuindersvereniging, CSA Netwerk Nederland, Netwerk Biocyclische-veganlandbouw, Toekomstboeren en Permacultuur Boeren Nederland, steunen de sommatie die Greenpeace op 20 mei verstuurde aan demissionair premier Rutte en demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De boeren die nu deze sommatie steunen, hekelen het jarenlange zwalkende overheidsbeleid dat tot grote onzekerheid leidt in de sector. De landbouw kan van de oorzaak van bepaalde natuur- en klimaatproblematiek juist worden omgevormd tot een oplossing van diezelfde problematiek, door de omslag te maken naar agro-ecologische landbouw met drastisch minder dieren. Een voorwaarde is dat zoveel mogelijk boeren een goede boterham kunnen verdienen met minder dieren. Dat vergt echter een langetermijnvisie van het komende kabinet en een juridisch houdbare en ecologisch onderbouwde aanpak van de stikstofcrisis.

Annette Harberink van Caring Farmers: “Het is tijd dat we ophouden met het maken van zogenaamd ‘haalbare’ plannen, maar gewoon gaan doen wat er nodig is: voldoen aan de wet en een samenleving creëren die opereert binnen ecologische en planetaire grenzen. Als boeren hebben we insecten nodig voor bestuiving, bodemleven voor onze planten en vogels als natuurlijke plaagbestrijding. We kunnen niet zonder gezonde natuur. Maar bovendien hebben we als boeren een gedegen langetermijnplan voor natuurbehoud nodig dat voldoet aan EU wetgeving om te zorgen dat we niet steeds weer met nieuwe wetgeving en regels te maken krijgen. Laat LNV met ons samenwerken aan natuurinclusieve kringlooplandbouw.”

Bregje Hamelynck van de Federatie van Agro-ecologische Boeren: “Als agro-ecologische boeren maken we geen gebruik van pesticiden of kunstmest. Dan is de bodemkwaliteit en de biodiversiteit je belangrijkste bondgenoot om ziektes en plagen te bestrijden. De natuurlijke balans moet weer worden hersteld om onze voedselproductie zeker te stellen.”

Tineke van den Berg van Stadsboerderij Almere en voorzitter van Stichting Demeter: “Het liefst willen wij als boeren samenwerken met de overheid. De praktijk leert echter dat er mooie woorden worden gesproken in beleidsnotities, maar dat de maatregelen om tot een echte grondgebonden, duurzame landbouw te komen, ontbreken. Biodynamische werkende boeren hanteren de meest strenge mestregels en dragen in hun bedrijfsvoering structureel bij aan verhoging van de biodiversiteit. Daarin worden ze door het huidige beleid echter tegengewerkt. Daarom zijn we blij met steun van NGO’s zoals Greenpeace om samen een vuist te kunnen maken voor de noodzakelijke omslag in het landbouwbeleid.”

Noodzakelijke omslag in de landbouw

De boerenorganisaties en Greenpeace vinden samen dat het nieuwe kabinet nu echt werk moet maken van financiële steun voor de noodzakelijke omslag in de landbouw en een goed verdienmodel voor duurzaam boeren. Dat vraagt om een omvangrijk omslagfonds, het stimuleren van biologische productie, ondersteuning bij de ontwikkeling van de duurzame korte keten, ondersteunende wet- en regelgeving en stimulerende toepassing van Europese landbouwsubsidies De boerenorganisaties vragen daarnaast om betaalbare toegang tot land en agro-ecologisch agrarisch onderwijs en onderzoek.

Dagvaarding

Greenpeace spreekt in de sommatie van een onrechtmatige overheidsdaad van de Staat die ernstig nalatig is in het nakomen van zijn verplichtingen uit de Europese Habitatrichtlijn om de natuur voldoende te beschermen. “De stikstoflast is al tientallen jaren te hoog als gevolg van de uitstoot van het verkeer, de industrie en de intensieve veehouderij. Maar de grote boosdoener is vooral de grove nalatigheid van de Staat die onvoldoende heeft ingegrepen. We hopen echt dat het nieuwe kabinet snel met drastische extra maatregelen komt, zodat een rechtszaak niet nodig is. Wanneer die maatregelen onvoldoende zijn zien wij echter geen andere mogelijkheid dan over te gaan tot dagvaarding. Het is dus aan de staat om een rechtszaak te voorkomen”, aldus Hilde Anna de Vries, expert duurzame landbouw bij Greenpeace.

Greenpeace eist in de sommatiebrief van het kabinet: 

– 50% stikstofemissiereductie (ten opzichte van 2019) in 2025 (74% areaal stikstofgevoelige natuur onder de KDW)
– 70% stikstofemissiereductie (ten opzichte van 2019) in 2030 (93,5% areaal stikstofgevoelige natuur onder de KDW)
– 90% stikstofemissiereductie (ten opzichte van 2019) in 2035 (97% areaal stikstofgevoelige natuur onder de KDW)

 

De sommatiebrief van Greenpeace wordt naast de acht boerenorganisaties gesteund door: MOB, Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland en SoortenNL.