De Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is door LEI Wageningen UR opgesteld op basis van informatie uit het Bedrijveninformatienet (BIN). Aan het BIN (representatieve steekproef met 300 melkveehouders) zijn de indicatoren voor de doelen van de Duurzame Zuivelketen toegevoegd. Daarnaast heeft het LEI waar mogelijk gebruik gemaakt van andere databronnen. De zojuist afgeronde rapportage is een nulmeting gebaseerd op gegevens over 2011, het jaar waarin de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland (partners in de Duurzame Zuivelketen) hun doelstellingen formuleerden. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is de eerste duurzaamheidsmonitor die specifiek voor de zuivelsector is opgesteld.

De zuivelsector heeft de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet op het gebied van verduurzaming. Alle zuivelondernemingen hebben een eigen duurzaamheidsprogramma opgezet. Melkveehouders krijgen via deze programma’s instrumenten en kennis aangeboden zodat zij hun prestaties onderling kunnen vergelijken en verbeteren (zoals op het gebied van energie en diergezondheid). Verschillende ondernemingen hebben een financieel stimuleringsprogramma, of zijn deze aan het ontwikkelen. Ook LTO onderneemt veel activiteiten zoals kennisbijeenkomsten, projecten en lobbyactiviteiten. In alle gevallen wordt samengewerkt met een groot aantal andere partijen. Enkele feiten uit de sectorrapportage Duurzame Zuivelketen, nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen:

* Tweederde van de reductie van broeikasgassen is gerealiseerd (het doel is om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 terug te brengen met 30% ten opzichte van het 1990).
* In 2011 heeft de melkveehouderij een daling gerealiseerd in de fosfaatexcretie van 7%, door lagere fosforgehaltes in het voer.

Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij, is blij met de uitkomsten van de nulmeting. “We weten nu waar we staan als melkveehouders en zuivelondernemingen. Ik constateer dat we goed op weg zijn, maar we zullen nog grote stappen moeten zetten om de doelen die we onszelf hebben gesteld te halen.”

Piet Boer, voorzitter van de NZO-commissie Duurzame Melkproductie benadrukt het belang van de jaarlijks uit te brengen rapportage. “Met dit onderzoek willen we de markt en de maatschappij op transparante wijze inzicht geven in de voortgang die we boeken bij de verduurzaming van onze keten.”

De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO. Zuivelindustrie en melkveehouders streven er ketenbreed naar om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. Zuivelondernemingen en LTO kiezen een duurzaamheidsaanpak die past bij hun organisatie en tegelijkertijd worden onderling kennis en instrumenten gedeeld. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen is gefinancierd door het Productschap Zuivel en het ministerie van Economische Zaken in het kader van het innovatiecontract Duurzame Zuivelketen.