Polestar en Rivian hebben samengewerkt aan een ‘Pathway Report’ waarin wordt geconcludeerd dat de auto-industrie de IPCC-grens van 1,5 graad tegen 2050 met minstens 75% zal overschrijden. De twee baanbrekende EV-aanbieders hebben het rapport laten samenstellen als reactie op de klimaatcrisis. Het rapport, dat bestaande open-sourcegegevens gebruikt om het huidige traject voor emissies binnen de auto-industrie te modelleren, is uitgevoerd door het wereldwijd actieve managementadviesbureau Kearney.

Personenauto’s zijn momenteel wereldwijd verantwoordelijk voor 15% van alle broeikasgasemissies1. Volgens het IPCC moeten broeikasgasemissies tegen 2030 met 43% zijn verminderd en het rapport maakt duidelijk dat de auto-industrie zich niet op het juiste pad begeeft. Als er geen dringende acties worden ondernomen, zal deze branche haar volledige CO2e-budget al in 2035 hebben uitgegeven.

Naast sombere vooruitzichten geeft het rapport ook aan dat de auto-industrie nog steeds een kans heeft om het juiste pad te kiezen. Door de focus te verleggen en middelen op een andere manier in te zetten, kan de industrie snel het momentum opbouwen dat nodig is om in lijn te blijven met de Overeenkomst van Parijs. Het Pathway Report richt zich op het huidige decennium en geeft duidelijk aan welke acties autofabrikanten tussen nu en 2030 kunnen ondernemen, waaronder enkele die direct kunnen worden opgepakt.

In het Pathway Report worden drie belangrijke hefbomen uiteengezet. Hefboom 1 gaat over de snelheid waarmee auto’s op fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door elektrische auto’s. Het rapport stelt dat het halen van de doelstellingen niet mogelijk is zonder de twee andere hefbomen, waarin snel dient te worden geïnvesteerd:

  • Het verhogen van het aandeel van hernieuwbare energie in elektriciteitsnetten
  • De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketen van de autoproductie

Indien er niet op alle drie gebieden tegelijkertijd actie wordt ondernomen, zal hooguit de overschrijding worden verminderd, maar het klimaatdoel in ieder geval niet worden gehaald. Er is dan ook collectieve actie van autofabrikanten nodig betreffende alle drie de hefbomen, parallel en op mondiaal niveau. Ten eerste moet de industrie de overgang naar elektrische voertuigen versnellen door enerzijds de investeringen te verhogen en anderzijds een definitieve, wereldwijde einddatum vast te stellen voor de verkoop van auto’s op fossiele brandstoffen. Ten tweede moet het volle potentieel van een EV in de gebruiksfase worden benut door het laden met groene energie die wereldwijd wordt opgewekt op duurzame wijze. Ten derde dienen de productieketens voor elektrische voertuigen CO2-neutraal te worden gemaakt door over te schakelen op koolstofarme materialen en te investeren in duurzame energieoplossingen in de gehele toeleveringsketen.

Fredrika Klarén, Head of Sustainability bij Polestar: “Automotive-ondernemingen hebben allemaal een eigen kijk op merk-, design- en bedrijfsstrategieën, en de ene organisatie is meer overtuigd van een elektrische toekomst dan de andere. Wij vinden dat de klimaatcrisis een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat we verder moeten kijken dan alleen de reductie van uitlaatemissies. Dit rapport maakt duidelijk hoe belangrijk het is om samen te handelen. Niets doen heeft duidelijk een prijs en de situatie biedt ook grote kansen voor vernieuwers die oplossingen vinden voor de uitdagingen waar we voor staan.”

Het rapport van Kearney is gedeeld met meerdere wereldwijd toonaangevende autofabrikanten, die daarnaast zijn uitgenodigd voor een rondetafelgesprek dat eind januari heeft plaatsgevonden. Het doel van het delen van de informatie en het starten van de conversatie is om tot een niet eerder vertoonde samenwerking te komen die zich richt op het vinden van oplossingen die de industrie gezamenlijk kan implementeren.

Anisa Costa, Chief Sustainability Officer bij Rivian: “De bevindingen van het rapport zijn ontnuchterend. Met het Pathway Report willen we de basis creëren voor een constructieve samenwerking in de auto-industrie om snel en op grotere schaal vooruitgang te boeken. We willen hiermee ook andere industrieën inspireren om hetzelfde te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen de race tegen de klok kunnen winnen.”

Het Pathway Report geeft op heldere wijze de negatieve gevolgen aan wanneer er geen actie wordt ondernomen en bevat sterke argumentatie voor een extra duurzame ontwikkeling. De community van investeerders is in beweging en kapitaalstromen verschuiven van traditioneel beleggen naar duurzaam beleggen, waarbij het verband tussen duurzame transformatie en financiële kansen steeds meer tractie krijgt. In 2021 bedroegen de wereldwijde investeringen in duurzaamheid in totaal 35,3 biljoen dollar, wat neerkomt op meer dan een derde van alle activa in vijf van ’s werelds grootste markten.

Angela Hultberg, Global Sustainability Director bij Kearney: “We zijn er trots op dat wij als vertrouwde expert dit rapport mochten opstellen. Het resultaat van onze modellering toont helder aan dat de industrie het tempo moet versnellen om CO2-neutraal te worden. We hebben verschillende scenario’s en meerdere datasets bekeken en de conclusie is dat, hoe je ook modelleert, er nu actie moet worden ondernomen. We hopen oprecht dat dit rapport een startpunt is voor de industrie om zich te concentreren op gebieden waar al overeenstemming over bestaat en om gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien. Door goed samen te werken kunnen problemen worden opgelost. We kijken dan ook met interesse uit naar de nieuwe acties van de industrie.”