Wereldwijde coalitie gaat krachten bundelen om door publiek-private samenwerking de watercrisis in steden en klimaatverandering aan te pakken

De gisteren gelanceerde 50L Home Coalition (de Coalition) is een wereldwijd actiegericht platform dat twee van ‘s werelds meest urgente problemen aanpakt: waterzekerheid en klimaatverandering. Deze wereldwijde samenwerking heeft als doel de toekomst van water opnieuw uit te vinden en de voorstelling die wij ons maken van huishoudelijk watergebruik te veranderen, door van een waterefficiënte levensstijl – 50 liter (L) water per persoon per dag – een aanlokkelijke ambitie te maken voor iedereen. De Coalition is bijeengeroepen door de 2030 Water Resources Group (2030 WRG), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het World Economic Forum en wordt geleid door een pioniersgroep van vertegenwoordigers uit de particuliere sector, de publieke sector en het maatschappelijk middenveld, waaronder Arcadis, Electrolux, Engie, Kohler, Procter & Gamble en Suez. Onder leiding van de Raad van Bestuur zal Braulio Eduardo Morera vanaf 15 december de 50L Home Coalition leiden als directeur.

De wereld zit midden in een stedelijke watercrisis en de druk op onze beperkte hulpbronnen neemt alleen maar toe. Zeventig procent van de 20 megasteden in de wereld heeft al te maken met waterschaarste of droogte, ontwrichting van het bedrijfsleven, bedreiging van de gezondheid en toenemende ongelijkheid. Een doorsneewoning in de ontwikkelde wereld werkt zeer inefficiënt en het gemiddelde watergebruik per hoofd van de bevolking is maar liefst 500 liter per dag. Omdat naar schatting 16% van het totale energieverbruik in de woning betrekking heeft op water, draagt dit onevenredige huishoudelijk waterverbruik ook bij aan de klimaatverandering.

De Coalition gaat werken aan beleid, technologie en sectoroverschrijdende samenwerking om een verantwoord waterverbruik in woonhuizen en commerciële gebouwen te stimuleren, als een strategische hefboom voor transformatie van het stedelijk waterbeheer.

De samenwerking binnen de Coalition richt zich op vier belangrijke pijlers om een impuls te geven aan het behalen van de doelstellingen 6 (schoon water en sanitaire voorzieningen), 12 (verantwoordelijke consumptie en productie) en 13 (klimaatactie) van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling:

  • Innovatie: het ontwikkelen van oplossingen om de waterefficiëntie in woningen en binnen het bredere stedelijke watersysteem aan te pakken.
  • Onderwijs: het omvormen van de relatie van mensen met water om gedragsveranderingen in de dagelijkse levensstijl te beïnvloeden.
  • Implementatie: het starten van pilotprojecten in steden met waterproblemen om lokale belanghebbenden en financiering te mobiliseren.
  • Beleid en wetgeving: het bevorderen van beleid, wetgevende en industriële kaders om het watergebruik van huishoudens te transformeren.

Door samenwerking tussen deze vier pijlers te faciliteren, wil de Coalition verantwoord huishoudelijk waterverbruik hoog op de strategische klimaat-, waterzekerheid- en weerbaarheidsagenda van steden zetten.

Met onze merken bereiken we vijf miljard mensen over de hele wereld en deze schaal brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om onze producten te blijven innoveren en zo energie, water en natuurlijke hulpbronnen te besparen,” aldus Shailesh G. Jejurikar, Chief Executive Officer, Fabric and Home Care van Procter & Gamble en medevoorzitter van de Coalition. “Bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld moeten nieuwe manieren vinden om samen te werken en 50 liter water per persoon per dag werkelijkheid te maken.”

Via de 50L Home Coalition gaan we onze wereldwijde aanwezigheid, onze expertise op het gebied van waterchemie en onze innovatie in water- en energiezuinige producten benutten om positieve veranderingen te versnellen,” aldus Virginie Helias, Chief Sustainability Officer van Procter & Gamble. “We moeten samenwerken met de hele waterwaardeketen via publieke en private samenwerking en ook steden en burgers moeten meedoen. Samen kunnen we deze ambitieuze en inspirerende visie tot leven brengen, door ons opnieuw voor te stellen hoe mensen thuis leven, zodat we gezamenlijk ons gemeenschappelijke ‘Huis’ kunnen beschermen.

De 50L Home Coalition is een geweldige manier om consumenten te betrekken bij waterbeheer en ze te leren om in hun eigen huis en ten behoeve van de planeet beter met water om te gaan,” aldus David Kohler, President en CEO van Kohler Co. “We worden gedwongen nog verder te innoveren en de volgende generatie waterefficiënte producten en oplossingen te leveren die onze klanten en partners transformerende waarde bieden. We zijn verheugd een bijdrage te kunnen leveren, in het gezelschap van verschillende andere organisaties die klaar staan om positieve veranderingen te creëren.

Er is nog steeds tijd om te voorkomen dat onze steden zonder water komen te zitten, maar we moeten wel de handen ineenslaan,” aldus Peter Oosterveer, Global Chief Executive van Arcadis. “Als we ieders watergebruik kunnen terugbrengen tot ongeveer 50 liter per dag, kunnen we deze hulpbron voor toekomstige generaties behouden en een positieve bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Dit is de reden dat Arcadis zich heeft aangesloten bij de 50L Coalition en waarom we actie ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schoon water.

Waterproblemen waren moeilijk op te lossen maar zijn inmiddels complex. Problemen ten aanzien van water, gezondheid, voedsel, klimaat, energie en landbouw zijn allemaal onderling verbonden, en silodenken is absoluut een ontoereikende aanpak,” aldus Annelise Avril, Senior VP Innovation, Digital Transformation & Research van SUEZ. “geen enkele stakeholder heeft het volledige antwoord. SUEZ sluit zich aan bij de 50L Home Coalition, omdat we ervan overtuigd zijn dat we onze krachten, vaardigheden en expertise moeten bundelen om met adequate oplossingen te komen.

2030 WRG brengt een multi-stakeholder samenwerkingsmodel dat veranderingen teweegbrengt door collectieve actie ter plaatse,” aldus Karin Krchnak, 2030 WRG Program Manager. “We zijn verheugd ons aan te kunnen sluiten bij de 50L Home Coalition om de manier waarop water door iedereen wordt gebruikt en gewaardeerd te transformeren. Met name op stedelijk niveau, nu steden te maken hebben met toenemende risico’s op wateronzekerheid waarbij overheden, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld betrokken zijn.

De pandemie van 2020 heeft het belang van water als eerstelijns verdediging van de volksgezondheid aan het licht gebracht. Thuis hebben we water nodig om te koken, schoon te maken, te drinken en te wassen,” aldus Peter Bakker, president en CEO van de World Business Council for Sustainable Development. “Het bedrijfsleven biedt nu al oplossingen die de behoefte aan water in huis verminderen en wegnemen. Maar we kunnen nog veel meer doen. Via de 50L Home Coalition willen we de inzet van praktische duurzaamheidsoplossingen voor huishoudens versnellen en opschalen en systeemveranderingen teweegbrengen.

Nu steden wereldwijd steeds meer onder druk komen te staan om te voldoen aan de concurrerende vraag naar water, wordt het opnieuw uitvinden van onze stedelijke watersystemen om veerkrachtiger en zuiniger om te gaan met hulpbronnen van cruciaal belang,” aldus Dominic Waughray, Managing Director van het World Economic Forum. “Systematische veranderingen kunnen het beste worden bereikt door coalities van meerdere belanghebbenden en het bevorderen van samenwerking en innovatie binnen een diverse groep leiders – de 50L Home Coalition is een veelbelovend mondiaal actieplatform dat deze visie werkelijkheid kan maken.

De 50L Home Coalition biedt een kans om innovaties te versnellen zodat gemeenschappen op een juiste en verantwoordelijke manier gebruikmaken van de watervoorraden,” aldus Braulio Eduardo Morera, directeur van de 50L Home Coalition. “Ik ben enthousiast over het vooruitzicht om de mogelijkheden van de particuliere sector, de publieke sector en het maatschappelijk middenveld te benutten. Samen bouwen we aan sterke samenwerkingsverbanden met beleidsmakers, nationale en lokale leiders en innovators om steden te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering en acute watercrises te voorkomen.

Het opnieuw uitvinden van het waterverbruik in huis is niet iets wat één bedrijf of organisatie alleen kan doen. De Coalition nodigt visionaire leiders van bedrijven, steden of maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor het oplossen van de stedelijke watercrisis en het aanpakken van klimaatverandering uit om zich bij de Coalition aan te sluiten.

Share Button