Een interessante vraag is wie aan de bak moeten voor het implementeren van de SDG’s. Ten opzichte van de millenniumdoelen weten we al dat het niet alleen de overheid is. Tijdens de aanvaarding van de VN-resolutie een jaar geleden wijdde onze minister-president zijn speech grotendeels aan het bedrijfsleven, zowel het grote als het kleine. Hij daagde hen uit met de zin “moving the needle further from ‘charitable’ to ‘profitable’ in the years ahead.”

Filantropie blijft waardevol

Filantropie moet vooral niet gestopt worden. Er worden prachtige resultaten geboekt bij projecten in de hulpsfeer of in de (nog) niet renderende fase. Neem de acht Nederlandse multinationals verzameld in de Dutch Sustainable Growth Coalition. Zij hebben charity foundations opgericht. In een brede waaier van onderwerpen als basisvoeding, gezondheid, hygiëne, sanitatie, toegang tot schoon drinkwater en rampbestrijding werken zij veelal in ontwikkelingslanden samen met internationale organisaties en ngo’s. Het zou niet verkeerd zijn deze projecten horizontaal te screenen op de SDGs om ze nog succesvoller te maken.

“Het zou niet verkeerd zijn de duurzaamheidscriteria nog eens langs de SDGs te leggen om een stap voorwaarts te zetten”

Duurzame bedrijfsvoering

Een bedrijf zet een flinke stap verder als het kiest voor een duurzame bedrijfsvoering: duurzaam vastgoed met een LEEDv4 certificaat, duurzaam wagenpark en overig duurzaam inkopen (afnemend en hernieuwbaar gebruik van grondstoffen, water en energie). Daardoor trekt het zijn toeleveranciers in de vaart mee. Samen optrekken met de overheden ligt voor de hand, want dat zijn de grootste inkopers met zestig miljard per jaar. Ook hier zou het niet verkeerd zijn de duurzaamheidscriteria nog eens langs de SDGs te leggen om een stap voorwaarts te zetten.

Global Goals implementeren voor bedrijvenAan de hand van een stappenplan helpt het SDG Compass bedrijven op weg met de 17 doelen. ‘Overheden hebben beloofd zich in te zetten voor de SDGs. Nu is het tijd voor het bedrijfsleven om in actie te komen.’

 

 

 

 

Het echte succes ligt in de kerntaak

Waar het volgens de premier uiteindelijk om draait is de bedrijfsmissie of kerntaak zelf. Engelse termen liggen hier beter in de mond: core business en company objective. Paul Polman, CEO van Unilever, verwoordt dat ongeveer zo: een bedrijf dat zich focust op verbetering van het leven van de wereldburger en met werkelijk duurzame oplossingen komt, spoort beter met consument en maatschappij en uiteindelijk leidt dat tot goede resultaten voor aandeelhouders. Dit gaat nog een stap verder dan winst maken met respect voor mens en milieu (do no harm) zoals dat onder andere is vastgelegd in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De premier en Polman hebben het over de wereld van de SDGs.

Na de waar en wie vraag komt aan de orde hoe een bedrijf zoiets aanpakt. Meedoen in Multi-stakeholder partnerschappen is heel belangrijk om dit voor elkaar te krijgen. Maar in de jaarrekening, investeringsbeslissingen en beleggingen zal de systematische doorrekening op de relevante SDGs moeten plaatsvinden. Die informatie is eigenlijk op allerlei plekken wel beschikbaar, want er gelden al allerlei sectorale verplichtingen. Een Europese verplichting om niet-financiële informatie over milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptie en diversiteit aan de top in het jaarverslag op te nemen wordt binnenkort in Nederland ingevoerd. Veel bedrijven zijn met hulp van hun accountant en formats van GRI, IIFC en Global Compact die weg al ingeslagen. Alle betrokken vinden het logisch dit nu helemaal integraal conform de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te doen.

Hugo von Meijenfeldt (Coördinator Implementation Sustainable Development Goals, Ministerie van Buitenlandse Zaken)