In het voorjaar van 2022 is een projectgroep opgestart voor het onderhoud van de MVO Prestatieladder norm. De wereld om ons heen verandert namelijk in snel tempo, denk hierbij aan de CSRD-wetgeving en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit biedt kansen voor de certificering van MVO Prestatieladder. Een gesprek met Stan Jansen, Manager certificering duurzaamheid & circulariteit bij Kiwa Nederland en lid van de projectgroep.

Eerdere versies

In 2020 is de norm van MVO Prestatieladder herzien en is er een 3e versie verschenen. Voor veel bedrijven betekende deze herziene versie even schakelen. Sinds deze verandering is het namelijk een vereiste dat er een jaarverslag gemaakt wordt. Hierin moet uitgebreid verslag gedaan worden over wat je als bedrijf het afgelopen jaar hebt bereikt op het gebied van duurzaamheid.
“Ondanks dat de meeste bedrijven nog niet rapporteerden over hun MVO-prestaties, was de verplichting daartoe in de 3e versie een hele verbetering. Het stimuleert organisaties om de MVO-thema’s te verankeren in de bedrijfsvoering”, aldus Stan.

De norm onderhouden

Na het verschijnen van de 3e versie van de norm is deze up-to-date gehouden door schemadocumenten met FAQ’s te publiceren. Maar op een gegeven moment is dat niet meer voldoende en is de norm zelf toe aan een grote onderhoudsbeurt. “Een norm is een levend document en beweegt mee met de huidige ontwikkelingen. Op dit moment spelen er verschillende externe zaken waardoor nu het juiste moment is om de norm eens goed onder de loep te nemen”.

CSRD

Eén van deze ontwikkelingen is de Europese wetgeving CSRD. Deze stelt bedrijven verplicht om in detail hun duurzaamheid vast te leggen. De verplichting tot rapportage over duurzaamheid (NFRD) geldt nu al voor grote financiële organisaties maar wordt vanaf 2024 uitgebreid en omgevormd tot de CSRD. Deze wet stelt o.a. dat assurance op duurzaamheidsrapportages verleend kan worden door conformiteitsbeoordelingsinstanties die zijn geaccrediteerd conform Verordening (EG) Nr. 765/2008. Vanaf 2025 zal deze rapportageverplichting ook ingaan voor grote bedrijven die nog niet onder deze wetgeving vallen. En vanaf 2026 ook voor MKB. “Dit resulteert uiteindelijk in het feit dat bijna alle bedrijven in Europa over duurzaamheid moeten rapporteren, dit wordt het nieuwe normaal”.

Maar zoals hierboven uitgelegd is deze verplichting tot rapportage in de herziene norm van 2020 al toegevoegd. Dus hoe ga je hier als MVO Prestatieladder mee om? “Onder andere dus om dit te bepalen hebben we deze projectgroep opgestart. Een norm gaat altijd verder dan de wet dus hier moeten we als MVO Prestatieladder iets mee.”

“Eigenlijk hebben alle bedrijven met een certificaat van MVO Prestatieladder zich al goed voorbereid op deze nieuwe wetgeving. Daarnaast kunnen wij deze wetgeving ook als kans zien voor certificering. Door je als bedrijf te certificeren, wordt je door ons geholpen om aan de wetgeving te voldoen. Daarnaast dagen wij je als bedrijf uit om het zelfs nog beter te doen dan dat de wet van je vraagt. Een mooie stok achter de deur die je als bedrijf helpt om aan de verplichte wetgeving te voldoen”.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Ook in het stukje MVI (Maatschappelijk verantwoord inkopen) vanuit de overheid liggen kansen voor MVO Prestatieladder. “In een aanbesteding vanuit de overheid kan altijd gevraagd worden naar een zo duurzaam mogelijke oplossing. Per inkoopcategorie worden mogelijke geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria en contractbepalingen voorgesteld om in een aanbesteding te hanteren. Op dit moment spelen wij hier met het certificaat van MVO Prestatieladder nog niet op in. Dus als er een vraag komt vanuit de overheid, dan heeft een MVO-gecertificeerde organisatie nog geen kant en klaar bewijsmateriaal liggen dat het voldoet aan de eisen die vanuit de overheid worden gesteld. En het is voor overheden lastig beoordelen of aan de eisen voldaan wordt. Hier ligt een grote kans voor de certificatieregeling. Wanneer je met je certificering kunt aantonen dat je voldoet aan de eisen dan is dat voor zowel bedrijven als voor de overheid een win-win situatie”.

Wat kunnen we verwachten?

Dat er een nieuwe versie van de norm aankomt is dus eigenlijk wel een gegeven. “Alle ontwikkelingen en veranderingen zorgen voor mooie kansen waar we op in willen spelen. Het zal wel nog even duren voordat we daadwerkelijk een herziene versie voor ons hebben. De meeste aanpassingen zitten nog in de pen, de verwachting is dat er eind van dit jaar een concept versie van de norm ter inzage klaar is”.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van MVO Prestatieladder